wtorek, 21 grudzień 2021

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6971-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z d [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, XXXIII sesję kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2022 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

3)    utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń;

4)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Chodecz;

5)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Lubień Kujawski;

6)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Boniewo;

7)    przystąpienia do aktualizacji strategii;

8)    przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022;

9)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023;

10) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

11) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

5. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6. Oświadczenia i sprawy różne.

7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozpoczęły się prace przy budowie szlaku

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji zadania pn. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbi [...]

Bezpłatne badania mammograficzne 1 czerwca 2022 roku w Choceniu, obok budynku Szkoły Podstawowej, ul. Sikorskiego 12.