środa, 29 grudzień 2021

Informacja o podjętych uchwałach na sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6987-informacja-o-podjetych-uchwalach-na-sesji-rady-gminy-chocen.html
Podczas XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali ko [...]

Podczas XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, Rada Gminy Choceń przyjęła sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyła i podjęła uchwały w następujących sprawach:

 1. uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2022 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – informacja w tym zakresie została przygotowana oddzielnie;
 2. zmiany budżetu gminy Choceń na 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dokonano aktualizacji;
 3. utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń - linie utworzono w związku z ubieganiem się o środki u Wojewody w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, przewozy będą zorganizowane w dni nauki szkolnej;
 4. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Chodecz – wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z korzystaniem z przystanków na terenie gminy Chodecz;
 5. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Lubień Kujawski - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z korzystaniem z przystanków na terenie gminy Lubień Kujawski;
 6. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Boniewo - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w związku z korzystaniem z przystanków na terenie gminy Boniewo;
 7. przystąpienia do aktualizacji strategii – przyjęto plan aktualizacji strategii w związku z ubieganiem się o środki w nowej perspektywie unijnej;
 8. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 - realizacja zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizowana poprzez w/w program;
 9. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023 – program realizowany ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 10. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – uzupełniono wykaz przystanków o przystanek zlokalizowany przy ul. Sikorskiego;
 11. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody i wydatki w tym zakresie musza się bilansować, jeśli nie bilansują się z dniem wejścia w życie uchwały budżetowej powinna zacząć obowiązywać uchwała o dopłacie z dochodów własnych gminy;
 12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działka niezabudowana, położona w Janowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie np. kultury i kultury fizycznej.

Uchwały z sesji będą dostępne na stronie urzędowej BIP.

Powrót

Polecane artykuły:


Usuwanie drzew i prace pielęgnacyjne w parku w Śmiłowicach

W dniu 4 maja br. w parku w Śmiłowicach zaplanowane zostały prace polegające na wycince drzew, które zagrażają bezpieczeństwu korzystających z jego uroków oraz podróżujących droga powiato [...]

Kontynuacja prac w Wilkowicach

Firma ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina kontynuuje prace przy realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach. Na dzień dzi [...]