czwartek, 27 styczeń 2022

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7036-informacja-z-sesji-rady-gminy-5.html
Podczas XXXV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 26 stycznia 202 [...]

Podczas XXXV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2022 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Rozpatrzono także projekty uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dokonano m.in. zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych np. do przebudowy drogi Wilkowice-Czerniewice oraz szlaku pieszego; wprowadzono zadanie fotowoltaika w gminie Choceń oraz zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej;
  • wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Powiatem Włocławskim – stowarzyszenie zostanie nawiązane celem współpracy na rzecz integracji społeczo – gospodarczej oraz dążenia do równomiernego i zrównoważonego rozwoju obszaru;
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Choceń – program przygotowany w ramach projektu Regiogmina, kolejny etap to powołanie Lokalnej Organizacji Gospodarczej LOG, która w założeniach ma prowadzić punkt konsultacyjno – doradczy oraz być instytucją wdrożeniową przedsięwzięć gospodarczych w celu zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej gminy;
  • rozpatrzenia petycji – petycja od Fundacji Im. Nikoli Tesli w przedmiocie uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, nie została uwzględniona.

Uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejne zadanie inwestycyjne w realizacji

W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela St [...]

Remont ponad 7 km dróg gminnych z Programu Polski Ład rozpoczęty

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice”. Zadanie jest realizowane p [...]