wtorek, 21 marzec 2023

Rewolucja ściekowa – obowiązek wywozu ścieków oraz posiadania umowy!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7673-rewolucja-sciekowa-obowiazek-wywozu-sciekow-oraz-posiadania-umowy.html
Na podstawie ustawy o zmianie prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmian [...]

Na podstawie ustawy o zmianie prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmiany związane są koniecznością poprawnego i pełnego wdrożenia przez Polskę tzw. dyrektywy ściekowej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Istotną nowością, wprowadzoną ustawą jest obowiązek przeprowadzania przez organ wykonawczy gminy (Wójta Gminy) cyklicznych kontroli właścicieli nieruchomości – raz na dwa lata zgodnie z przygotowanym wcześniej planem kontroli w zakresie pozbywania się ścieków komunalnych.

Właściciel każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, realizując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych, czy to z wykorzystaniem zbiornika bezodpływowego czy też przydomowej oczyszczalni ścieków, musi zawrzeć w tym zakresie stosowną umowę cywilnoprawną z firmą świadczącą usługi asenizacyjne. Obecnie na terenie Gminy Choceń usługi asenizacyjne świadczy Gmina Choceń oraz Pan Marcin Panfil. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Choceń każdy właściciel zobowiązany jest minimum raz do roku opróżnić szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia kontroli właściciel będzie musiał okazać zawartą umowę oraz potwierdzenie wykonania usługi w formie faktury lub paragonu. Kontrola nie będzie dotyczyła nieruchomości, które są włączone do kanalizacji.

O nowych obowiązkach informowali mieszkańców gminy na obszarach gdzie nie ma kanalizacji sołtysi w czasie zbiórki I raty podatku.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada stosownej umowy na odbiór ścieków, Wójt będzie miał obowiązek wydać decyzję nakazującą odbiór ścieków. Za usługę mieszkaniec zapłaci górną stawkę za odbiór ścieków.

piątek, 17 marzec 2023

Ścieżka pieszo rowerowa Śmiłowice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7671-sciezka-pieszo-rowerowa-smilowice-wilkowice.html
Wczoraj podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowi [...]

Wczoraj podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi.

W ramach rozbudowy mają być wykonane m. in.:
- zjazdy asfaltowe;
- nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m;
- oświetlenie hybrydowe;
- oczyszczenie rowów przydrożnych;
- remont przepustwów;
- przełożenie nawierzchni parkingu z płyt betonowych;
- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 do 3 m.

W podpisaniu uczestniczył Dawid Dalmann - radny Rady Powiatu we Włocławku, Małgorzata Kręcicka - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych oraz Roman Mikołajczyk - prezes zarządu WPRD Sp. z o. o., Tadeusz Wiśniewski - dyrektor PZD.

Koszt inwestycji to kwota prawie 6 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi blisko 2,5 mln zł.

Czytaj więcej...

czwartek, 16 marzec 2023

Profesjonalna pralnica w OSP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7669-profesjonalna-pralnica-w-osp-chocen.html
W dniu 9 marca 2023 roku w garażu OSP Choceń została zamontowana profesjonalna pralnica z systeme [...]

W dniu 9 marca 2023 roku w garażu OSP Choceń została zamontowana profesjonalna pralnica z systemem dozującym oraz suszarka która zadba o zdrowie strażaków. To urządzenie, które będzie prać, dezynfekować konserwować i impregnować nasze ubrania.

Dzięki realizacji tego zadania poprawiony zostanie czas powrotu ubrania do ponownego użytkowania i obecnie trwa z praniem i suszeniem 2 godziny.

Cieszymy się, że Gmina Choceń jest jednym z pionierów w województwie i liderem w powiecie włocławskim w zakresie profilaktyki antynowotworowej i bezpieczeństwa strażaków ochotników. Takimi pralnicami dotychczas mogą się pochwalić jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie oprócz działań stricte strażackich często spotykają się z czynnikami biologicznymi podczas wypadków komunikacyjnych.

Również pożary budynków niosą inne zagrożenia niż w przeszłości. Oprócz drewna, szkła i metali, nowoczesne domy wypełnione są teraz tworzywami sztucznymi, elektroniką i materiałami wykonanymi ze środków zmniejszających palność. Ta kombinacja palących się materiałów tworzy niebezpieczną miksturę rakotwórczą, która jest śmiertelnie szkodliwa dla strażaków.

Dlatego, prawidłowe czyszczenie umundurowania ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się tych szkodliwych substancji rakotwórczych wśród strażaków i ich rodzin.

Zakup pralki i przystosowanie pomieszczenia na cele pralnicze został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Choceniu w wysokości 27.000,00 zł.

Całość zadania obejmująca również zakup środków chemicznych, pomp dozujących opiewa na kwotę 40.500,00 zł.

Pozostały koszt – zakupu suszarki został sfinansowany z środków własnych jednostki.

Również z własnych środków planujemy doposażyć pomieszczenie o kabinę prysznicową, armaturę i stół z basenem do wstępnej dekontaminacji.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu i Radzie Gminy za jednogłośną decyzję w tej sprawie.

Podziękowania kierujemy również na ręce dh Piotra, który poświęcił mnóstwo czasu na remont i przystosowanie pomieszczenia na realizację profesjonalnej pralnicy w naszej siedzibie.

Dziękujemy,
Strażacy OSP Choceń

środa, 15 marzec 2023

Kto zadba o bezpieczeństwo plażowiczów?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7667-kto-zadba-o-bezpieczenstwo-plazowiczow.html
W styczniu tego roku zakończyła się współpraca gminy z firmą Lauer, która prowadziła kąpiel [...]

W styczniu tego roku zakończyła się współpraca gminy z firmą Lauer, która prowadziła kąpielisko  nad jeziorem Choceńskim. W związku z tym Gmina Choceń poszukuje nowego chętnego do prowadzenia kąpieliska. W kwietniu rozpoczniemy procedurę mającą na celu wyłonienie firmy. Prowadzenie kąpieliska polegać ma na zapewnieniu bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na terenie organizowanego kąpieliska oraz prowadzenie gastronomii. Do jego obowiązków należało też będzie reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska, codzienne kontrolowanie dna akwenu w obrębie kąpieliska przed jego otwarciem, a w razie potrzeby czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek.  Do zadań osoby prowadzącej kąpielisko będzie również należało utrzymanie czystości na plaży oraz czystości sanitariatów.

Kąpielisko czynne będzie codziennie w nadchodzącym sezonie w okresie od 24.06 do 27.08 w godzinach 10.00-18.00, wg powszechnie obowiązujących zasad.

Obsługa ratownicza będzie przedmiotem odrębnej umowy.

wtorek, 14 marzec 2023

Informacja o wynikach naboru Partnerów społeczno - gospodarczych do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7666-informacja-o-wynikach-naboru-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-komitetu-doradczego-ds-strategii-terytorialnej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wloclawka.html
Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego W [...]

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka informuje, iż do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, zakwalifikowały się następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
 2. Fundacja CAJETANUS
 3. Stowarzyszenie promujące edukację i rozwój „Perspektywa”
 4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”

Członkowie Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka wybrani zostali spośród kandydatów, w drodze naboru otwartego oraz na podstawie wewnętrznych procedur kwalifikacyjnych.

Komitet Doradczy ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka będzie pełnił funkcję opiniodawczo – doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i wdrażaniem dokumentu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Więcej na: https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-3062-informacja_o_wynikach_naboru_partnerow.html

poniedziałek, 13 marzec 2023

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7664-informacja-88.html
Jutro tj. 14.03.2023r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 16:00 (szkolenie BHP) Za utrudnienia [...]
Jutro tj. 14.03.2023r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 16:00
(szkolenie BHP)
Za utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek, 13 marzec 2023

Opinia w sprawie kierownika Posterunku Policji w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7663-opinia-w-sprawie-kierownika-posterunku-policji-w-choceniu.html
W dniu 13 marca br., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta [...]

W dniu 13 marca br., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku w sprawie mianowania na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Choceniu asp. Damiana Margielewskiego. 

Organizacja służb przez Kierownika Posterunku Policji, który obejmuje dwie gminy – Choceń i Boniewo, wymaga niezwykłych umiejętności, które zdaniem Wójta zostaną wykonane przez asp. Damiana Margielewskiego profesjonalnie. Nowy kierownik Posterunku Policji w Choceniu legitymuje się ponad 14 letnim stażem służby. Od 2018 roku zajmował stanowisko asystenta Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Choceniu.

poniedziałek, 13 marzec 2023

Finansowanie edukacji przedszkolnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7662-finansowanie-edukacji-przedszkolnej.html
Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą [...]

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wynosiła ok. 1600 zł na rok na jedno dziecko, co stanowi niewielki ułamek całego kosztu. Gmina przekazuje dotację do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy w wysokości ok. 500 zł miesięcznie na dziecko. Niestety pokrywamy też koszty, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola poza gminą np. we Włocławku, czy w gminach ościennych. Kilka przedszkoli poza naszą gminą ma stawkę ok. 1070 zł miesięcznie na dziecko, co rocznie stanowi kwotę blisko 13 tys. zł. Na dzień dzisiejszy już prawie 40 uczniów korzysta z edukacji przedszkolnej poza gminą. Roczny koszt edukacji przedszkolnej w takim systemie przekroczył już ponad 300 tys. zł. Od wielu lat, pomimo naszych postulatów i pokazywania wad tego systemu, prawo jest w tym zakresie niezmienne. Każdy z rodziców chce jak najlepiej dla swojego dziecka, nie koniecznie zdając sobie sprawę, że korzystanie z innych przedszkoli niesie za sobą także konsekwencje finansowe dla gminy, w której zamieszkuje. W chwili obecnej przedszkolach na terenie gminy są wolne miejsca. Piszemy o tym, by pokazać Państwu, że wybieranie przedszkola na terenie gminy jest o 50 % korzystniejsze dla gminy. I jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na naszym terenie.

poniedziałek, 13 marzec 2023

Wycieczka do Poznania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7661-wycieczka-do-poznania.html
Wielką radość sprawiło nam rozstrzygnięcie Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysó [...]

Wielką radość sprawiło nam rozstrzygnięcie Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów, sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2022 r. Narodowego Święta Niepodległości. Wśród laureatów jest zgłoszone Sołectwo Choceń, Gmina Choceń. Nagrodą w konkursie jest wycieczka autokarowa do Poznania. Słowa podziękowania kierujemy dla Pana Ariela Malinowskiego i Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka za przygotowanie zgłoszenia do konkursu.

Czytaj więcej...

środa, 08 marzec 2023

Dotacja celowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7658-dotacja-celowa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości [...] W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu oceny 790 zgłoszeń ogłosił wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Na liście dotowanych podmiotów znalazła się Gmina Choceń, wnioskowana kwota to 20 000,00 zł. Otrzymanie dotacji pozwoli na doposażenie w niezbędne sprzęty czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy tj. KGW Kujawianki w Janowie, KGW Wichrowice, KGW Śmiłowice oraz KGW wsi Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajki”. W związku z otrzymaną dotacją koła zorganizują pikniki dla społeczności lokalnej ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości tj. przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wydarzenia te przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej i zwiększenia bezpieczeństwa w naszej Gminie przy jednoczesnej aktywizacji dotowanych kół gospodyń ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 
Dotowanym kołom serdecznie gratulujemy.
 
wtorek, 07 marzec 2023

Zebranie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7657-zebranie-z-soltysami-3.html
W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z [...]

W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy oraz dzielnicowy z Posterunku Policji w Choceniu. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a następnie omówiono najważniejsze sprawy:

 1. Rewolucję w zakresie odprowadzania ścieków. Szerzej omówimy ten temat oddzielnie.
 2. Realizacji dostaw węgla.
 3. Zmianach na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Choceniu oraz współpracy z Policją.
 4. Inwestycji realizowanej w Food Park Czerniewice i naborach do pracy.
 5. Kartach wędkarskich, które są ważne do 30 czerwca br.
 6. Braku porozumienia z Parafią w Choceniu w zakresie nabycia gruntów pod budowę bloku.
 7. Inwestycji, przetargów w zakresie budowy inwestycji drogowych do realizajci w roku bieżącym.
 8. Petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kuźnicach.
 9. Spraw bieżących – sprzątania śmieci przy drogach.
 10. Planów na najbliższy czas w zakresie zadrzewień przy drogach.
 11. Przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu. Składka członkowska w wysokości 16 zł została utrzymana.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 06 marzec 2023

Umowa na kotłownie podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7656-umowa-na-kotlownie-podpisana.html
W dniu 06 marca 2023 r., podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH z Włocławka na rea [...]

logo polski lad d3df3W dniu 06 marca 2023 r., podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH z Włocławka na realizację inwestycji pn. Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków. Wartość zadania opiewa na kwotę 957.000,00 zł. W ramach ogłoszonego postępowania wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą złożyła Firma INSTALTECH, a jej wartość była poniżej wartości kosztorysowej. Planowany termin wykonania zadania zaplanowano na 06 września 2023 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
- wymiana istniejących kotłów miałowych na olejowe z naczyniem w zbiorczym zamkniętym;
- wymiana instalacji technologicznej w kotłowniach;
- wymiana pomp obiegowych oraz armatury (zawory mieszające z siłownikami, zawory, manometry, termometry);
- wykonanie nowej izolacji termicznej po uprzednim demontażu starej izolacji na rurociągach technologicznych;
- wymiana sterowania i układu automatyki, przynależnie do przewidywanego nowego wyposażenia;
- wymiana istniejących wkładów kominowych na wkład ze stali nierdzewnej
- montaż zbiorników olejowych dwupłaszczowych w wydzielonym pomieszczeniu
- remont pomieszczeń kotłowni i składu oleju.
Inwestycja realizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 561, 559, 555 położonych w miejscowości Choceń, 53/5, 53/6, 53/7, 19/9 położonych w miejscowości Borzymie gm. Choceń. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.