piątek, 24 luty 2023

Informacja z 49 sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7635-informacja-z-49-sesji-rady-gminy-chocen.html
W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawo [...]

W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wprowadzono m.in. nowe zadania inwestycyjne – np. 75 tys. zł na rozbudowę istniejącego budynku OSP Nakonowo Stare o pomieszczenie garażowe;
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kryterium dochodowe podwyższono do 200 %;
  3. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych – określono stawki wg nowych stawek kilometrówki tj. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
  4. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2023 rok – stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 – opracowano z uwagi na potrzeby związane z realizacją zadania z zakresu wspierania rodziny;
  6. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choceń do roku 2030” – sporządzono w celu określenia aktualnego stanu środowiska oraz wskazania celów środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie wieloletniej;
  7. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń – ustalono częstotliwość opróżnienia zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych nie rzadziej niż raz w roku;
  8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych – uzupełniono uchwałę o osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków i ustalono górną stawkę w wysokości 150 zł/m3;
  9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dokonano aktualizacji wzoru z uwagi na zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
piątek, 24 luty 2023

Czyste Powietrze - nowe zasady - spotkanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7634-czyste-powietrze-nowe-zasady-spotkanie.html
Szanowni Państwo, W związku ze zmianami z dnia 03.01.2023 r. w programie Czyste Powietrze, chcemy [...]

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami z dnia 03.01.2023 r. w programie Czyste Powietrze, chcemy zaprosić Państwa na spotkanie. Szczegóły na plakacie.

czwartek, 23 luty 2023

Rozbudowa drogi powiatowej Śmiłowice-Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7632-rozbudowa-drogi-powiatowej-smilowice-wilkowiczki.html
Powiat Włocławski prowadzi postępowanie przetargowe na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2921C Ś [...]

Powiat Włocławski prowadzi postępowanie przetargowe na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020”. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.985.180 zł. W ogłoszonym przetargu złożono 3 oferty:

Oferta nr 1 - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn

Cena oferty brutto: 5.971.127,07 zł

Oferta nr 2 - Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

Cena oferty brutto: 6.896.234,42 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

Cena oferty brutto: 7.044.683,22 zł

Zadanie obejmuje:

- rozbudowę nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,00 m oraz konstrukcji jezdni – KR2 od km 0+040 do km 1+540;

- zjazdy asfaltowe o szerokości od 5,00 m do 6,20 m;

- wykonanie nawierzchni chodnika asfaltowego o szerokości od 1,30 m do 2,00 m;

- budowę ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego o szerokości od 2,50 do 3,00 m;

- wykonanie nawierzchni peronu o szerokości 1,50 m;

- przełożenie nawierzchni parkingu z płyt betonowych (trylinki) o szerokości 3,50 m;

- wykonanie umocnionych poboczy o szerokości 1,00 m;

- budowę ścieków betonowych;

- powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego;

- budowę oświetlenia hybrydowego - klasa oświetleniowa PC4;

- wymianę opraw oświetlenia sodowego na oprawy ledowe;

-wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi;

- oczyszczenie rowów przydrożnych;

- wykonanie muldy odparowującej;

- remont przepustów pod drogą oraz pod zjazdami;

- wzmocnienie skarp poprzez obsianie nasionami traw;

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

czwartek, 23 luty 2023

Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego OSP w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7631-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-pozarniczego-osp-w-szczutkowie.html
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaakceptował listę 675 Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzym [...]

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaakceptował listę 675 Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie do zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku. Wśród szczęśliwych jednostek jest Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutkowie, która otrzyma dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gratulujemy.

środa, 22 luty 2023

Drugi przetarg na budowę dróg na nowym osiedlu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7630-drugi-przetarg-na-budowe-drog-na-nowym-osiedlu-w-choceniu.html
Ponownie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn Budowa dróg na osiedlu domków je [...]

Bez tytułu 222f0Ponownie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu. W pierwszym postepowaniu wpłynęła jedna oferta przekraczająca o 2 302 464,61 zł środki zaplanowane w budżecie gminy. 

Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 10 odcinków dróg o łącznej długości 2,497 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową. Roboty obejmować będą w kolejności technicznej wykonanie: kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ulicach Łąkowej i Akacjowej. Realizowane będą prace związane z wykonaniem na wszystkich drogach nowych konstrukcji podbudowy i nawierzchni. Wszystkie działki skomunikowane zostaną z drogami poprzez zjazdy wykonane z kostki betonowej z masy bitumicznej i nawierzchni tłuczniowej na pozostałe grunty.

Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

środa, 22 luty 2023

Korekta zakresu inwestycji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7629-korekta-zakresu-inwestycji.html
Gmina przystąpiła do realizacji bardzo ważnej inwestycji na „Budowę dróg na osiedlu domków j [...]

Gmina przystąpiła do realizacji bardzo ważnej inwestycji na „Budowę dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu”. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na kwotę 8 189 296,29 zł, przekraczając wartość szacunkową zamówienia o kwotę 2 302 464,61 zł. Realizacja tego zadania jest dla gminy inwestycją strategiczną, jednak cena znacznie przekracza nasze możliwości finansowe. Nie mamy możliwości pokryć większego wkładu własnego z budżetu gminy, dlatego po dokonaniu analizy zdecydowano o wyłączeniu z realizacji najmniej pilnego zakresu. Jest to m. in. cała sieć wodno – kanalizacyjna. Niezbędny zakres tej sieci zostanie zrealizowany przez gminne referaty. Ponadto konieczna jest rezygnacja z kanalizacji deszczowej i robót drogowych w ulicy Jaśminowej. Prace zostaną wykonane w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że przyjmiecie to Państwo ze zrozumieniem. Niestety musieliśmy poświecić część zakresu, aby zrealizować resztę. Z uwagi na rozwój terenu osiedla domków jednorodzinnych wystąpiliśmy o korektę zakresu inwestycji do Prezesa Rady Ministrów. Drugie postępowanie przetargowe jest w przygotowaniu.

wtorek, 21 luty 2023

Konsultacje społeczne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7628-konsultacje-spoleczne-2.html
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Plan [...]

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”. Celem spotkania jest zapoznanie Państwa z zapisami zawartymi w dokumencie oraz wspólne przedyskutowanie kierunków i rozwiązań, które ułatwią poruszanie się po Włocławku i okolicznych gminach. Plan wyznacza nowe rozwiązania transportowe na obszarze funkcjonalnym Włocławka, w które skład wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Baruchowo, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Lubanie, Gmina Boniewo, Gmina Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Izbica Kujawska, Miasto Kowal, Gmina Kowal, Gmina Lubień Kujawski, Gmina Lubraniec, Powiat Włocławski. 

Czytaj więcej...

wtorek, 21 luty 2023

30 tysięcy złotych do wzięcia z PUP Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7627-30-tysiecy-zlotych-do-wziecia-z-pup-wloclawek.html
Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 27 lutego do 03 marca 2023r. będzie p [...]

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 27 lutego do 03 marca 2023r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności i na doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy.

Kwota dofinansowania wzrosła i obecnie wynosi 30 tysięcy złotych. O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w bazie włocławskiego urzędu pracy. Ponadto zainteresowany dofinansowaniem,  musi przedstawić ciekawy pomysł na własną działalność, który będzie poparty doświadczeniem zawodowym bądź udokumentowanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej o dotację.

W tym samym terminie PUP we Włocławku będzie prowadził nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W tym wypadku wsparcie finansowe to również 30 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania funduszy przez PUP, jest pisemna deklaracja przedsiębiorcy, o utworzeniu i utrzymaniu stanowiska pracy, a co za tym idzie zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy od momentu przyznania środków z urzędu pracy.

poniedziałek, 20 luty 2023

Nabór Partnerów społeczno – gospodarczych do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7623-nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-komitetu-doradczego-ds-strategii-terytorialnej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wloclawka.html
Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie Członków Komitetu Doradczego, który będzie pełnił f [...] Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie Członków Komitetu Doradczego, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo – doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i wdrażaniem dokumentu Strategii Terytorialnej.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Regulamin naboru i Pracy - pobierz
czwartek, 16 luty 2023

Szkolenie- wnioski obszarowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7621-szkolenie-wnioski-obszarowe.html
Oddział Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa we Włocławku zaprasza osob [...]

Oddział Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa we Włocławku zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie odnośnie wypełniania wniosków  obszarowych oraz ekoschematów. Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godzinie 10:00 w budynku Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka w Choceniu przy ulicy 3 maja 29. Serdecznie zapraszamy.

czwartek, 16 luty 2023

Decyzje podatkowe dla współmałżonków - wyjaśnienie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7619-decyzje-podatkowe-dla-wspolmalzonkow-wyjasnienie.html
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od nieruch [...] W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego a dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych uprzejmie wyjaśniam!
Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być małżonkowie. Decyzja  musi zostać doręczona każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno. W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności. W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli. Zapłata podatku przez jednego z małżonków reguluje zobowiązanie. Zmiana ta nastąpiła w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
czwartek, 16 luty 2023

Z raportu o stanie bezpieczeństwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7618-z-raportu-o-stanie-bezpieczenstwa-3.html
W raporcie za rok 2022 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy [...]

W raporcie za rok 2022 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie publicznym na terenie naszej gminy. Stwierdzone przestępstwa wg kategorii oraz wykrywalność przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Czytaj więcej...