wtorek, 18 lipiec 2017

Zbliżają się żniwa więc przypominamy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4204-zblizaja-sie-zniwa-wiec-przypominamy.html
Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się zn [...] Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się znaczny wzrost pożarów w gospodarstwach rolnych. Powyższa sytuacja spowodowana jest tym, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
  • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
  • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
  • ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
  • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
  • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
  • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
  • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Nie dopuszczalne jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie oraz używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
3. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3 .
4. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy właściwe odległości:
5. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
6. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Ponadto należy podkreślić, że wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, jest nie dopuszczalne

O czym należy pamiętać, aby zapobiec pożarom kombajnów zbożowych.

Kombajn zbożowy jest maszyną złożoną, której ruchome elementy mechaniczne w otoczeniu materiałów łatwopalnych ( słoma, plewa) pracują w bardzo trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, maksymalne obciążenie, duże zapylenie. Są to warunki szczególnie sprzyjające powstawaniu pożarów, dlatego tak ważna jest ostrożności obsługującego i bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Powstanie pożaru związane jest najczęściej z niewłaściwą konserwacją, naprawą bądź obsługą.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najczęstszym miejscem pożaru jest :

• komora silnikowa - 76,0 %,
• młocarnia - 11,9 %,
• kabina - 3,9 %,
• inne miejsca - 8,2 %.

Przedział silnika wymaga szczególnej uwagi przy codziennych przeglądach. Zarówno silnik, jak i jego otoczenie powinny być dokładnie oczyszczone sprzężonym powietrzem z pyłu i innych zanieczyszczeń, a miejsca zaoliwione lub zabrudzone smarem należy wytrzeć. Szczegółowej uwagi wymaga również kolektor wydechowy silnika, który należy czyścić nawet podczas przerw w pracy i sprawdzać stan jego szczelności. Układ hydrauliczny może być źródłem pożaru w przypadku niewłaściwej eksploatacji lub obsługi. Z tego względu wszystkie zauważone nieszczelności powinny być usunięte, a zaoliwione miejsce wytarte do słucha. Należy również pamiętać o układzie paliwowy, który wymaga kontroli w czasie eksploatacji kombajnu. Do podstawowych czynności należy sprawdzenie szczelności i stanu przewodów. W przypadku zauważenia nieszczelności należy je bezwzględnie usunąć, a miejsca zalane olejem napędowym wytrzeć do sucha. Pracujące elementy mechaniczne kombajnu mogą stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku niewłaściwej ich obsługi tj. nieprawidłowej regulacji, niedostatecznego smarowania, lub niewłaściwego sterowania. Podczas codziennej obsługi konieczne jest sprawdzenie stanu prawidłowego napięcia pasów klinowych. Nieprawidłowości w tym względzie mogą być powodem ich poślizgu co prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury, a w efekcie do powstania pożaru.
Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie odpowiedniego rodzaju gaśnice. Podręczny sprzęt gaśniczy należy uzupełnić o łopatę do ewentualnego przysypania ziemią płonącej słomy.

Powrót

Polecane artykuły:


Działania Klubu Seniora

Realizujemy projekt dla seniorów „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora, w ramach warsztatów ogrodniczych, udało nam się w ostatnim czasie zadbać o t [...]

Zawody Wędkarskie

Zapraszamy na Wędkarskie Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Choceń, które odbędą się w obiekcie „Złoty Karp” w Szczutkowie dnia 10.09.2022r (sobota). Zbiórka o godz. 6:00. Zawody roz [...]