piątek, 01 czerwiec 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4902-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-koordynatora-projektu.html
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Fu [...] Bez tytułu a7cd7
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

Umowa zlecenie od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

  1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie

2) wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcję koordynatora, co najmniej jednego projektu współfinansowanego z EFS,

3) praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem wniosków o płatność oraz Generatorem PEFS),

4) znajomość następujących dokumentów i wytycznych:

-Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2015 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie gromadzenia danych”,

-Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”,

-Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie monitorowania”,

-Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08 maja 2015 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie równości szans

-Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie edukacji”,

5) umiejętność posługiwania się narzędziami ICT (środowisko Windows, MS Office),

6) doskonała organizacja pracy,

7) komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność;

8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.l458 z późn.zm.).

11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)

  1. Do obowiązków koordynatora należeć będzie:
- przygotowaniu i przedłożeniu koordynatorowi w wyznaczonych terminach wszystkich niezbędnych do opracowania i złożenia wniosków o płatność dokumentów i danych,

- przygotowanie informacji na stronę internetową, przygotowanie wszystkich umów potrzebnych do realizacji zadań i wszelkie inne zadania zlecone przez koordynatora mające na celu prawidłową realizację projektu.

- szeroka promocja projektu wśród uczniów i lokalnych społeczności,

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: teren Gminy Choceń. Siedziba - Urząd Gminy , ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Choceniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu kwiecień 2018 r. jest niższy niż 6%.
  2. Wymagane dokumenty:
- CV,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

  1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście do Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-50 Choceń w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres j. w. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta koordynatora projektu Jakie to proste!” w terminie od dnia 01.czerwca 2018 do dnia 15 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Choceń ).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Powrót

Polecane artykuły:


Food Park Czerniewice

Food Park Czerniewice – taką nazwę będzie nosił zakład w Czerniewicach. We wtorek odbyło się w Urzędzie Gminy w Choceniu spotkanie z przedstawicielami firmy Food Park Kowal - Prezesem Zarzą [...]

Towarzyski turniej piłki ręcznej na hali sportowej w Choceniu.

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń, w pierwszym tygodniu ferii zorganizowało towarzyski turniej piłki ręcznej na hali sportowej w Choceniu. Truniej podzielony był na grupy wiekowe: zaw [...]