poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4904-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-koordynatora-projektu-2.html
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Fu [...] Bez tytułu a7cd7W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

Umowa zlecenie od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

  1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie

2) wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcję koordynatora, co najmniej jednego projektu współfinansowanego z EFS,

3) praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem wniosków o płatność oraz Generatorem PEFS),

4) znajomość następujących dokumentów i wytycznych:

-Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2015 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie gromadzenia danych”,

-Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”,

-Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie monitorowania”,

-Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08 maja 2015 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie równości szans

-Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r., zwanych „Wytycznymi w zakresie edukacji”,

5) umiejętność posługiwania się narzędziami ICT (środowisko Windows, MS Office),

6) doskonała organizacja pracy,

7) komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność;

8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.l458 z późn.zm.).

11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)

  1. Do obowiązków koordynatora należeć będzie:
- przygotowaniu i przedłożeniu koordynatorowi w wyznaczonych terminach wszystkich niezbędnych do opracowania i złożenia wniosków o płatność dokumentów i danych,

- przygotowanie informacji na stronę internetową, przygotowanie wszystkich umów potrzebnych do realizacji zadań i wszelkie inne zadania zlecone przez koordynatora mające na celu prawidłową realizację projektu.

- szeroka promocja projektu wśród uczniów i lokalnych społeczności,

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: teren Gminy Choceń. Siedziba - Urząd Gminy , ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Choceniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu kwiecień 2018 r. jest niższy niż 6%.
  2. Wymagane dokumenty:
- CV,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

  1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście do Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-50 Choceń w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres j. w. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta koordynatora projektu Jakie to proste!” w terminie od dnia 18 czerwca 2018 do dnia 2 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Choceń ).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Powrót

Polecane artykuły:


Działki budowlane Czerniewice

Dysponujemy jeszcze kilkunastoma działkami budowlanymi w Czerniewicach – w rejonie ulicy Kujawskiej, naprzeciwko boiska wielofunkcyjnego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Sylwią Krajewską [...]