piątek, 28 czerwiec 2019

REWITALIZACJA – pierwsza umowa podpisana

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/103-rewitalizacja-etap-i/5547-rewitalizacja-pierwsza-umowa-podpisana.html
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskie [...] Bez tytułu 22173
lgd logo c0574
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn.
„Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”

złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 dla Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w dniu 19.06.2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę na realizację powyższej inwestycji.

Gmina na wykonanie inwestycji otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  85 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 385 034,24 zł.
Całkowity koszt inwestycji to 489 219,98 zł brutto. Prace zostały zakończone do dnia 31 maja 2019 r. Planowany termin złożenia wniosku o płatność  to lipiec 2019 r.
Cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność tj. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (Cel szczegółowy 1)”. Celem strategicznym i bezpośrednim przedmiotowego projektu jest ożywienie społeczne i

gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Projekt ma na celu stymulowanie aktywności i zaangażowania mieszkańców w realizację wspólnych projektów polegających na udziale społeczności we wspólnym dziele poprawy estetyki otoczenia. Realizacja projektu zachęci do przebywania w przestrzeni wspólnej, sprzyjać będzie kontaktom międzyludzkim, polepszeniu relacji interpersonalnych i integracji międzysąsiedzkiej. Przedmiotowy projekt wchodzi w

skład projektów zawartych w LPR Gminy Choceń, które mają na celu poprawę życia mieszkańców gminy, a także poprawę atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz spędzania czasu wolnego od pracy i nauki dla mieszkańców. Celem szczegółowym jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Aktywizacja poprzez wspólne działania przy remoncie budynków wpłynie na poprawę sytuacji materialnej poprzez zachęcenie do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych oddziałując jednocześnie na wskaźniki bezrobocia oraz wskaźniki uzależnienia od pomocy społecznej.

Przedmiotowy projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń:

  • Cel programu rewitalizacji - Rewitalizacja sołectw Borzymie, Choceń i Szczutkowo
  • Kierunek programu rewitalizacji - 1. Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej i gospodarczej
  • Przedsięwzięcia programu rewitalizacji - 1.2. Rozwój infrastruktury dla rozwoju społecznego i gospodarczego
  • Projekty programu rewitalizacji - 1.2.1. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowościach Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


Dopłata dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych w 2022 r.

Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2022/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewoz [...]