piątek, 31 styczeń 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/5883-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie.html
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka zaprasza [...]

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka zapraszają do udziału w Konkursie Czytelniczym „Ferie z książką 2020”

Dbając o uniwersalne wartości, jakimi są umiejętność czytania i pisania, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach oraz Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka pragną zaprosić uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim polegającym na przeczytaniu i zachęceniu innych do przeczytania dowolnej książki. Organizatorzy mają nadzieję, że czytanie książek nawet w dzisiejszych czasach może stać się ciekawą przygodą w czasie ferii.


Regulamin konkursu:


1. Cele konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej  w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek gminnej i szkolnych.

2. Przebieg konkursu:
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie graficznej (pisanej ręcznie, pisanej komputerowo, z rysunkami lub bez rysunków) zachęcającej do przeczytania książki wcześniej wypożyczonej  z biblioteki gminnej lub szkolnej. W konkursie nie czytamy lektur szkolnych.

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież korzystająca z bibliotek.

4. Termin:
Prace pisemne należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w  Śmiłowicach lub Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki w terminie do 21.02.2020 r.

5. Kryteria oceny pracy:
Prace pisemne mają charakteryzować: zgodność z tematem konkursu, estetyka, czytelność pisma, poprawność ortograficzna oraz terminowość wykonania.

6. Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych:
-uczniowie przedszkoli - 4-6 lat
 - klasy 0 – I SP
(dla uczniów przedszkoli i klas 0 i I SP prace mają formę wyłącznie plastyczną),
- klasy  II – III  SP,
- klasy IV- VI SP,
- klasy  VII, VIII  

7. Opis pracy:
Prace powinny zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy,
autor i tytuł przeczytanej książki,
imię i nazwisko opiekuna ucznia
(nauczyciel prowadzący, bibliotekarz).

8. Organizatorzy:
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

9. Fundatorzy nagród:
Urząd Gminy w Choceniu, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, 
Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka.

10. Informacje dodatkowe:

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania
    nagrodzonych prac.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację
    nagrodzonych prac.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
    wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
    publikowania wizerunku przez Organizatorów konkursu dla celów
    organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
5. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyzję podejmują
    Organizatorzy.

Powrót

Polecane artykuły:


Omówienie wyników konsultacji w sprawie nowych statutów sołectw

Konsultacje społeczne, zarządzone przez Radę Gminy Choceń, w przedmiocie nadania nowych statutów sołectw zostały przeprowadzone z mieszkańcami gminy Choceń we wszystkich sołectwach. Przedmio [...]