wtorek, 04 październik 2016

„Do Życzliwej”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/3635-do-zyczliwej.html
Ostatnio do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły dwa pisma zawiadamiające o sytu [...] Ostatnio do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły dwa pisma zawiadamiające o sytuacji pewnej rodziny. Osoba podpisana jako życzliwa podnosi , że rodzina ta żyje w trudnych warunkach mieszkaniowych. Rozumiemy troskę tej osoby , jednakże nie możemy podejmować czynności wbrew obowiązującemu prawu. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu podjęli interwencję i złożyli wizytę w środowisku; rodzina odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy. Swoją decyzję motywowali tym, że nikt z zewnątrz nie ma prawa ich niepokoić , a oni w chwili obecnej zadowoleni są z warunków w jakich żyją. Wizytę pracowników tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu potraktowali, jako naruszenie ich miru domowego. Jednoznacznie wyrazili swoja wolę składając na tą okoliczność stosowne pisemne oświadczenia. Tak, jak większość z nas mają sprecyzowane plany na przyszłość. Bez zgody właściciela posesji nikt nie może wejść na teren prywatny. W związku z tym my również musimy przestrzegać tego rodzaju przepisów, aby nie posądzono nas o ich łamanie. Reasumując : trudno pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce przyjąć. Myślimy, że jeżeli osoba pisząca ma dobry kontakt z ww. może poczynić próby podjęcia rozmów i przekonać ich do zmiany stanowiska. Jesteśmy otwarci na rozmowy i negocjacje w sprawie naszych mieszkańców. Straszenie nas telewizją myślimy nie jest trafnym podjęciem działań, gdyż z naszej strony zawsze czynimy próby niesienia wsparcia osobom tego wymagającym. W tym przypadku napotykamy na opór ze strony samych zainteresowanych. Często bywa tak, że martwimy się o innych, którym tak naprawdę niewiele jest potrzebne do szczęścia. Uszczęśliwianie na siłę nie może być priorytetem, gdyż żyjemy w wolnym kraju i wszystkich obowiązuje jedno i te samo prawo.

Powrót

Polecane artykuły:


Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”

W ramach realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka zaplanowano dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pr [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 3

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strat [...]