wtorek, 28 grudzień 2021

Budżet na 2022 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6986-budzet-na-2022-rok.html
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2022 rok. Strona dochodów budżetu [...]

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2022 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 50 041 728,40 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 57 824 014,65 zł, z tego:
• 33 642 122,83 zł to wydatki bieżące, a
• 24 181 891,82 to wydatki majątkowe, co stanowi 41,82 % planowanych wydatków ogółem.

W roku budżetowym 2022 zaplanowano do realizacji wiele inwestycji drogowych oraz związanych z gospodarką wodno-ściekową. Wśród zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie jest m.in.:

- Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną – 1,783 mln zł

- Budowa 6 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choceń – 84 tys.

- Montaż lamp UV na stacjach uzdatniania wody w Śmiłowicach, Skibicach i Czerniewicach 2022 w kwocie 80 tys. zł,

- Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo – cementowych – 6,886 mln zł

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Choceń – 3,119 mln zł;

- Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Choceniu – 43 tys. zł,

- Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin (PROW) 2022 - 906 tys. zł,

- Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie remontu dróg Szczytno – Ługowiska, Śmiłowice – Nowa Wola, Śmiłowice – Borzymowice – 3,666 mln zł

- Place, parkingi, chodniki 2022 – 100 tys. zł;

- Podbudowy 2022 – 475 tys. zł;

- Przebudowa drogi gminnej gr. Gm. (Humlin) – 434 tys. zł,

- Przebudowa drogi gminnej Wilkowice – Czerniewice – 485 tys. zł;

- Roboty bitumiczne 2022 – 632 tys. zł;

- Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu – 313 tys. zł

- Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Kowalskiej (PKP Czerniewice) – 30 tys. zł,

- Modernizacja tłoczni na ul. Jarantowickiej – 60 tys. zł,

- Remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków – 15 tys. zł,

- Zakup zabudowy pojazdu asenizacyjnego– 40 tys. zł,

- Budowa oświetlenia drogowego na 2022 – 60 tys. zł;

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 722 tys. zł,

- Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach – 1,248 mln zł,

- objęcie udziałów w SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 3 mln zł.

Wiele drobnych bieżących napraw dróg będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozpoczęły się prace przy budowie szlaku

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji zadania pn. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbi [...]