czwartek, 06 maj 2021

Apel o podjęcie działań w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6576-apel-o-podjecie-dzialan-w-sprawie-przebudowy-drogi-wojewodzkiej-269.html
Podczas sesji radni gminy Choceń, zwrócili uwagę na sprawy dotyczące przebudowy drogi wojewódzk [...]

Podczas sesji radni gminy Choceń, zwrócili uwagę na sprawy dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej 269. O tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców gminy Choceń mówił Wójt Gminy Roman Nowakowski. Jest to droga, która prowadzi z Kowala przez Czerniewice, Choceń w kierunku Chodcza i dalej do Izbicy Kujawskiej. Od 2013 roku, 3 samorządy – Choceń, Chodecz i Boniewo czyniły zabiegi i zorganizowały wspólną uroczystą sesję, na którą zaprosiliśmy Pana Marszałka. Podczas sesji przedstawiliśmy, jak ta droga jest potrzebna, wiedząc, że za chwilę będzie uruchomiona autostrada i droga będzie stanowiła główny dojazd do autostrady.

Wójt przypomniał słowa Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego ze stenogramu z tamtego posiedzenia: „Jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną to akurat w dobrym jesteśmy miejscu, bo autostrada A1, jest rzeczywiście priorytetem, który będziemy chcieli wykorzystywać w następnej perspektywie w pierwszej kolejności. I tak robiona by była nie autostrada, która przebiega przez nasze województwo, ale taką, która otwiera nasze województwo na świat. Mają to być po prostu wrota, a jeśli tak to do węzłów musimy zbudować porządne w najwyższym standardzie drogi, które skomunikują nasze województwo z tymi węzłami. Więc w pierwszej kolejności będziemy budować takie drogi, które właśnie będą komunikować, otwierać węzły. Łatwo się domyśleć, że wszystkie te trzy (węzły), które leżą na terenie Powiatu Włocławskiego stają się absolutnym priorytetem.

Mimo wieloletnich zabiegów, bo te zabiegi trwają kilkanaście lat, drogi 269, jak nie było, tak nie ma. Oczywiście Marszałek wykonał kawałek drogi od strony Izbicy Kujawskiej, czyli do węzła autostradowego zostało jakieś 25 km. Dla nas, dla Chocenia, dla Czerniewic, dla Kowala, dla Chodcza, to nie w tą stronę. Dla naszych gmin ciągle ten węzeł jest niedostępny, ciągle nie ma komunikacji z autostradą. I słowa Pana Marszałka wypowiedziane kilkanaście lat temu nie sprawdziły się. Ten apel jest po to, żeby zacząć wzmacniać ten nacisk, bo jak przyjdzie podejmować kolejną decyzję, żeby to była droga 269 w Powiecie Włocławskim. Apelujemy więc, aby przypomnieć Marszałkowi, że słowo dane kiedyś przez Marszałka my pamiętamy.

Chodnik, który chcieliśmy wybudować między Choceniem a Czerniewicami, nie pozwolono nam, bo droga wojewódzka będzie budowana. Chodnik przy ul. Czerniewickiej w Choceniu, nie można zrobić, bo droga będzie remontowana. I takich elementów jest wiele, że droga będzie remontowana, remontowana, a ludzie jak chodzili po błocie, bo brakuje chodnika, tak chodzą.

Radni pamiętają tamtą sesję z udziałem Marszałka i apelują do Marszałka, aby uchylił tej kasy i jak będzie wiatr w naszym kierunku, aby tych banknotów przywiało na tą drogę. W związku z tym, iż tak długo trwa przystąpienie do przebudowy drogi 269, jedyna droga jaka nam pozostała to NĘKANIE.

Stanowisko Rady Gminy - pobierz tutaj

czwartek, 06 maj 2021

Elektrownie wiatrowe na terenie Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6575-elektrownie-wiatrowe-na-terenie-gminy-chocen.html
Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p [...] Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe, sugerowała się opracowanym raportem oddziaływania na środowisko, który przewidywał strefę oddziaływania elektrowni na 450 m. W tej strefie nie można było lokalizować zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszanej. Wprowadzona ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zmieniła tą odległość na dziesięciokrotność wysokości od lokalizacji elektrowni wiatrowej, uwzględnionej w planie miejscowym i od istniejącej. Na terenie naszej gminy wyznaczonych jest 12 lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz dwie istniejące. Elektrownie wiatrowe, które są już wybudowane w miejscowości Janowo, według nowej ustawy posiadają strefę oddziaływania 450 m oraz elektrownia w miejscowości Bodzanowo posiada strefę 1,5 km, a pozostałe niezrealizowane według zapisów  w planie posiadają strefę oddziaływania 2,5 km. Część z tych elektrowni nie uzyskała pozwolenia na budowę, sprawy są umorzone lub zawieszone. Natomiast cztery elektrownie posiadają prawomocne pozwolenie na budowę w miejscowościach: Bodzanowo, Borzymowice, Niemojewo. To zupełnie zmieniło naszą sytuację. Na powierzchni ok. 60% naszej gminy nie można lokalizować nowych budynków mieszkalnych. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane były przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Po 16 lipca 2019 r. nie ma możliwości wydania pozytywnej decyzji. Nie dotyczy to obowiązujących w tej strefie planów miejscowych. Gmina Choceń może przystąpić do opracowania planów miejscowych, ale tylko dla obszarów dla których decyzje zostały wycofane z obiegu prawnego. W sytuacji, gdy inwestycja już jest zrealizowana lub jest pozwolenie na budowę to nie możemy podjąć w tym zakresie żadnych czynności. Gmina Choceń wystąpiła z petycją do władz państwa o zmianę przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, której strefa oddziaływania wynosiłaby 500 m. Sprawy w tym temacie mają się rozstrzygnąć w drugim kwartale bieżącego roku. Jeśli do Sejmu nie wpłynie projekt, który spełniały oczekiwania nasze i mieszkańców Gminy Choceń, dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych dla inwestorów ubiegających się o taką inwestycję.

W załączeniu aktualna mapa lokalizacji elektrowni wiatrowych ze strefą oddziaływania - załącznik mapowy

czwartek, 06 maj 2021

Przetarg na przebudowę drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6574-przetarg-na-przebudowe-drogi-w-czerniewicach.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowis [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska). Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 21 maja 2021 r. Inwestycja dotyczy odcinka drogi nr 190 788C ul. Polna w miejscowości Czerniewice od km 0+000 do km 0+255 i od km 0+341 do km 0+535. Zamówienie będzie zrealizowane do listopada bieżącego roku.

czwartek, 06 maj 2021

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6573-informacja-z-sesji-rady-gminy-4.html
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 5 maja br., radni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy [...]

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 5 maja br., radni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS w Choceniu za rok 2020. Dokonano także oceny zasobów pomocy społecznej. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu gminy Choceń na 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – wprowadzono do budżetu m.in. zadanie dotyczące zaopatrzenia ludności w wodę pitną w okresie suszy z dofinansowaniem w wysokości 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 • określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021 – kąpielisko „Plaża Choceń” będzie czynne w okresie od 26 czerwca 2021 do 29 sierpnia 2021 r.;
 • stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych o zachowanie nazwy miejscowości Zakrzewek – Rada Gminy nie wyraziła zgody na zachowanie nazwy miejscowości Zakrzewek, jako części wsi Choceń;
 • udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Włocławskiego – pomoc dotyczy wykonania projektów budowlanych przejść dla pieszych w Choceniu i Śmiłowicach oraz przebudowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej relacji Śmiłowice - Wilkowiczki;
 • rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – petycja nie została uwzględniona;
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Choceń – wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania działki w Czerniewicach 1 od dworca na terenach kolejowych z przeznaczeniem pod urządzenie drogi;
 • wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN – Toruński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyrażono zgodę na utworzenie przez Gminę Choceń spółki;
 • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – zatwierdzono wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w wysokości 3 mln zł;
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – upoważniono Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach stypendiów szkolnych oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków szkolnych za wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych;
 • przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 269 – stan drogi wojewódzkiej jest krytyczny, a wobec braku działań w tym zakresie, Rada Gminy ponownie zwraca uwagę, że przebudowa drogi wojewódzkiej 269 jest ogromnie ważna dla mieszkańców gminy Choceń. Radni zwrócili uwagę, że konieczne jest w tej sprawie nękanie osób decyzyjnych.
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – do kategorii dróg gminnych zostały zaliczone ulice Wiązowa, Reja, Brzozowa i Jodłowa w Choceniu.

Wójt Gminy przybliżył również temat związany z elektrowniami wiatrowymi na terenie gminy. Informacja w tym zakresie zostanie sporządzona oddzielnie.

czwartek, 06 maj 2021

Spis Powrzechny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6572-spis-powrzechny.html
rachmistrz telefon strona NSP 25 25 a0a62
środa, 05 maj 2021

Wybrałeś już swoje kąpielisko?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6568-wybrales-juz-swoje-kapielisko.html
Jezioro Borzymowskie jest największym obszarem wodnym w południowej części powiatu włocławskie [...]

Jezioro Borzymowskie jest największym obszarem wodnym w południowej części powiatu włocławskiego o bardzo rozwiniętej linii brzegowej. Jego powierzchnia to 207,44 ha, natomiast głębokość maksymalna wynosi 10,5 m. W upalne dni możesz schłodzić się na plaży oraz uprawiać sporty wodne. Można wypożyczyć sprzęt tj. kajaki czy rowery wodne. Bez wątpienia plaża w Choceniu to idealne miejsce na wypoczynek!

Oliwia Szymańska

środa, 05 maj 2021

Kto korzystał już z siłowni?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6567-kto-korzystal-juz-z-silowni.html
Jest to świetny wariant do dbania o kondycję na świeżym powietrzu. Urządzenia przeznaczone są [...]

Jest to świetny wariant do dbania o kondycję na świeżym powietrzu. Urządzenia przeznaczone są dla stałych bywalców siłowni, jak i dla tych, którzy z podobnym sprzętem nigdy się nie zetknęli. Możesz ją znaleźć także w Wilkowicach przy Szkole Podstawowej. Na aktywny tryb życia nigdy nie jest za późno, zapraszamy do korzystania!

Oliwia Szymańska

wtorek, 04 maj 2021

Pierwszy lot dronem nad jeziorem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6566-pierwszy-lot-dronem-nad-jeziorem.html
wtorek, 04 maj 2021

Raport o stanie gminy za 2020 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6565-raport-o-stanie-gminy-za-2020-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020”. Jest to dokument opracowany [...]

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378). Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz raport

czwartek, 29 kwiecień 2021

Nowy sprzęt już odebrany

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6563-nowy-sprzet-juz-odebrany.html
Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy Choceń na 2021 w zakresie wyasygnowania środków z pr [...] Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy Choceń na 2021 w zakresie wyasygnowania środków z przeznaczeniem na zakup rębaka tarczowego. Wartość rębaka to kwota 40.000 zł. Sprzęt został już odebrany i wykonywał swoją pierwszą pracę. Jak widać na zdjęciu zainteresowanie nowościami jest ogromne.

Czytaj więcej...