środa, 04 styczeń 2023

Oszczędzamy energię elektryczną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7547-oszczedzamy-energie-elektryczna.html
Konieczność oszczędzania zużycia energii wynika ze wzrostu cen taryf, kryzysu energetycznego ora [...]

Konieczność oszczędzania zużycia energii wynika ze wzrostu cen taryf, kryzysu energetycznego oraz zapisanego w ustawie obowiązku wykazania oszczędności na poziomie 10 %. Zapis określony w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej jest związany z sytuacją na rynku energii elektrycznej i dotyczy okresu od początku grudnia 2022 r., do końca 2023 roku. W związku z powyższym działania w tym zakresie zostały wdrożone także w naszej gminie. Po burzliwej debacie radni gminy Choceń ustalili, że oświetlenie uliczne będzie się świeciło:

- zapalanie lamp 25 min. po zachodzie słońca i świecenie do 21.00
- od godz. 21.00 do godz. 5.30 – przerwa nocna
- zapalanie lamp o godz. 5.30 i wyłączanie 25 min. przed wschodem słońca.

Do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i przesuwania jej zużycia na inne godziny Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zachęcają także gospodarstwa domowe. Godziny szczytu są ruchome, ale to przede wszystkim godziny popołudniowe. Można je sprawdzić na stronie https://www.pse.pl/home Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem.

środa, 04 styczeń 2023

Agregat prądotwórczy pojedzie na Ukrainę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7546-agregat-pradotworczy-pojedzie-na-ukraine.html
O wsparcie w postaci agregatu prądotwórczego wnioskował Uniwersytet w mieście Chmielnickim. Radn [...]

O wsparcie w postaci agregatu prądotwórczego wnioskował Uniwersytet w mieście Chmielnickim. Radni naszej gminy przychylili się do tej prośby i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. W związku z powyższym dokonano przeglądu sprzętu będącego w posiadaniu samorządu Gminy Choceń. Agregat prądotwórczy 58,4 KVA w ilości 1 sztuk o łącznej wartości 42.000 zł już niedługo trafi do Obwodu Chmielnicki w Ukrainie. Pomoc jest organizowana wspólnie z Gminą Lubraniec.

wtorek, 03 styczeń 2023

Powiatowe przewozy pasażerskie w 2023 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7545-powiatowe-przewozy-pasazerskie-w-2023-r.html
W załączeniu linie komunikacyjne w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w 2023 r., przez&nb [...]

W załączeniu linie komunikacyjne w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w 2023 r., przez  gminę Choceń.

1. Linia komunikacyjna Chodecz - Machnacz przez Choceń - pobierz

2. Linia komunikacyjna Baruchowo - Machnacz przez Gołaszewo - Kruszyn - pobierz

wtorek, 03 styczeń 2023

Jubileusz Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7544-jubileusz-gminy-chocen.html
W dniu 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie [...] W dniu 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie włocławskim Gminę Choceń. Właśnie minęło 50 lat od tego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te wszystkie lata wspólną pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do poprawy codziennej jakości życia mieszkańców.
wtorek, 03 styczeń 2023

Nabór do OSP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7541-nabor-do-osp-chocen.html
*Chcesz zaangażować się społecznie? *Interesujesz się pożarnictwem?  *Nie boisz się ci [...]

*Chcesz zaangażować się społecznie?

*Interesujesz się pożarnictwem?

 *Nie boisz się ciężkiej pracy?

 *Jesteś gotowy/a nieść pomoc drugiemu człowiekowi?

DOŁĄCZ DO LUDZI Z PASJĄ!

Zapraszamy mężczyzn i kobiety powyżej 16-tego roku życia.

Strażakiem ochotnikiem może zostać każdy w wieku 16-65 lat (osoby niepełnoletnie nie są dopuszczane do akcji gaszenia pożarów i innych niebezpiecznych wydarzeń). Aby strażak mógł brać udział w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych musi zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy i odbyć szkolenie pożarnicze w Państowej Straży Pożarnej.

 Członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie w wieku 16-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego.

Procedura przyjęcia w szeregi naszej OSP:

1. Kandydat musi zdecydować, że chce zostać strażakiem i należeć do jednostki.

2. W okresie kandydackim osoba taka zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego, a także wykonuje prace użyteczne dla OSP - która ma charakter organizacji "non profit".

3. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd na walnym zgromadzeniu członków;

4. Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur, rozpocząć szkolenie pożarnicze i pomagać drugiemu człowiekowi

Jak się do nas zgłosić? Wystarczy wypełnić formularz i czekać na telefon 

Formularz:      

https://docs.google.com/forms/d/1iR4oLGsWYadDkpMb5lE2viayEIhaAheAm-Uiufnds0E/edit

poniedziałek, 02 styczeń 2023

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń - zakończona

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7539-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-dla-aglomeracji-gminy-chocen-zakonczona.html
Zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglo [...]

Bez tytułu af74c

Zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.3  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych tj. :

- Roboty budowlano-montażowe: budynek mechanicznego oczyszczania ścieków nr 1, budynek techniczny nr 3, budynek socjalno-techniczny, pompownia ścieków surowych nr 2, studnia rozprężna SR, remont reaktora SBR 4.1-4.3, reaktor SBR obiekt nr 4.4,

 - Instalacje sanitarne wewnętrzne,

- Instalacje sanitarne sieci,

- Roboty budowlano-montażowe: zbiorniki retencyjne i studnia zasuw, studnia zasuw Sz2A,

 - Roboty budowlano-montażowe: instalacje elektryczne i AKPiA, stacja odbioru ścieków, zbiornik ścieków i osadów dowożonych, taca dla samochodu asenizacyjnego, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń,

- Technologia oczyszczalni ścieków: wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków- filtr taśmowy budynek 3.

Całkowita wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniosła 4 187 500,00 zł brutto. Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 087 500,00 zł.

Wykonawcą prac był FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa.

Usługa wykonana przez firmę została zrealizowana fachowo z dotrzymaniem zobowiązań i uzgodnień rzeczowych i terminowych.

poniedziałek, 02 styczeń 2023

Rekrutacja trwa w trybie ciągłym

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7580-rekrutacja-trwa-w-trybie-ciaglym.html
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawod [...]
logo EFS poprawne d9db4
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem”. Jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i odbyć kurs lub szkolenie zapraszamy do udziału w projekcie. Celem głównym projektu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gm. Choceń poprzez kursy i szkolenia skierowane dla osób młodych w wieku produkcyjnym dotkniętych bezrobociem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano np. kursy i szkolenia:
1. Kursy i szkolenia:
a. Spawacz
b. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwa
c. Opiekun
d. Magazynier – operator, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
e. Brukarz
f. Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych – C2 cieplne
g. Obsługa drona
h. Obsługa rębaka tarczowego
k. Możesz zaproponować inny kurs lub szkolenie, które będzie spełniało twoje oczekiwania.

 

Czytaj więcej...

czwartek, 29 grudzień 2022

Budżet na 2023 rok przyjęty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7537-budzet-na-2023-rok-przyjety.html
Podczas ostatniej sesji w tym roku radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2023 rok. Strona dochod [...]

Podczas ostatniej sesji w tym roku radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2023 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 51 986 938,44 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 54 130 834,95 zł, z tego:
• 34 258 425,05 zł to wydatki bieżące, a
• 19 872 409,90 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 36,71 % planowanych wydatków ogółem.

Budżet gminy na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 2 143 896,51 zł, który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką w kwocie 2 003 790,51 zł, oraz spłatą pożyczki w kwocie 140 106,00 zł.

W roku budżetowym 2023 zaplanowano do realizacji wiele zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy dróg. W budżecie milionowymi inwestycjami są:

- Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo – cementowych – 5,886 mln zł;

- Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin (PROW) 2022 - 2023 – 1,484 mln zł;

- Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu – 5,917 mln zł;

- Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE – 2,025 mln zł;

- Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków – 1,559 mln zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zapisane w budżecie to m.in.:

- Budowa 7 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Choceń – 98 tys. zł;

- Budowa sieci wodociągowej Szatki – Kuźnice 2023 – 100 tys. zł;

- Modernizacja stacji uzdatniania wody poprzez zakup pompy wodociągowej dla SUW Choceń – 25 tys. zł;

- Place, parkingi, chodniki 2023 – 170 tys. zł;

- Podbudowy 2023 – 670 tys. zł;

- Przebudowa drogi gminnej Choceń gr. gm. (Humlin) – 642 tys. zł;

- Przebudowa drogi gminnej Śmiłowice – Olganowo w m. Olganowo – 566 tys. zł,

- Roboty bitumiczne 2023 – 578 tys. zł;

- Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wilkowicach 2023 r. – 50 tys. zł;

- Modernizacja tłoczni w Wilkowicach – 30 tys. zł;

- Wykonanie zagęszczacza w komorze SBR nr 3 oczyszczalni ścieków – 55 tys. zł;

- Zakup i montaż kurtyny wodnej w miejscowości Choceń 2023 – 15 tys. zł;

Wiele drobnych bieżących napraw dróg będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Budżet został przyjęty jednogłośnie.

środa, 28 grudzień 2022

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7535-zapraszamy-na-orszak-trzech-kroli.html
Winter Poster 7 085e7
środa, 28 grudzień 2022

Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7534-medal-wojewody-kujawsko-pomorskiego.html
W dniu 27 grudnia br., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się Wojewódzkie Obchody [...]

W dniu 27 grudnia br., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Podczas uroczystości Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za szczególne zasługi w pracy społecznej odebrał nasz mieszkaniec podharcmistrz Piotr Jankowski. Jesteśmy dumni i gratulujemy.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 grudzień 2022

Rusza II nabór wniosków na zakup węgla po cenie preferencyjnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7532-rusza-ii-nabor-wnioskow-na-zakup-wegla-po-cenie-preferencyjnej.html
Dnia 2 stycznia 2023 r., rusza II nabór wniosków na zakup węgla po cenie preferencyjnej. Przypomi [...] Dnia 2 stycznia 2023 r., rusza II nabór wniosków na zakup węgla po cenie preferencyjnej. Przypominamy, że jeżeli w ramach preferencyjnego zakupu węgla do końca 2022 r. nie zakupiono  całej dostępnej puli tj. 1,5 t różnica przechodzi na 2023 r. Łącznie nie można kupić więcej niż 3 tony węgla. W związku z możliwością przeniesienia niewykorzystanego limitu na 2023 rok, w załączniku udostępniono nowy wzór wniosku.

wzór wniosku - pobierz tutaj