poniedziałek, 12 lipiec 2021

Żłobek Pomponik - rekrutacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6652-zlobek-pomponik-rekrutacja-3.html
Serdecznie  zapraszamy do  zapisywania  dziecka  do Żłobka ”Pomponik”  [...]

Bez tytułu be85dSerdecznie  zapraszamy do  zapisywania  dziecka  do Żłobka ”Pomponik”  w Choceniu przeprowadzone będą  od 1 lipca  do 31 lipca 2021r w godzinach od 7.30  do 15.30. Zapisy te są dokonywane na okres  1 września 2021roku  do 30czerwca   2023 roku.  Rekrutacja  do Żłobka „Pomponik  w Choceniu  W roku 2021/2022 rodzice będą ponosić koszt comiesięcznego  czesnego w wysokości 100 zł i koszt wyżywienia 10 zł za dzień pobytu.  Prosimy o składanie  karty zgłoszeniowej wraz  z wymaganymi załącznikami.

Regulamin rekrutacji do pobrania na stronie internetowej www.chocen.pl i w Żłobku „Pomponik” w  Choceniu  Więcej informacji pod nr tel. 605 518 625.

W załączeniu:

Karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji

piątek, 09 lipiec 2021

Webinar o pomocy dla rolników – zapraszamy!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6674-webinar-o-pomocy-dla-rolnikow-zapraszamy.html
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparci [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00 Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

W webinarium wezmą udział eksperci z ARiMR, którzy opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" - nabór trwa do 19 sierpnia br. Będą tam również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników.

Link do webinarium udostępniony zostanie wkrótce na portalu internetowym ARiMR www.arimr.gov.pl. Szczegółowy harmonogram wystąpień podany będzie w późniejszym terminie. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-spotkaniu.  

Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Webinar dla Rolników 15.07.2021 woj. kujawsko pomorskie a393b

piątek, 09 lipiec 2021

Dyrektor Żłobka Pomponik w Choceniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Opiekun w Żłobku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6671-dyrektor-zlobka-pomponik-w-choceniu-oglasza-nabor-kandydatow-na-stanowisko-opiekun-w-zlobku.html
Wymiar zatrudnienia: pełen etat. Forma i rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. [...]
 1. Wymiar zatrudnienia: pełen etat.
 2. Forma i rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Przewidywana data zatrudnienia: wrzesień 2021 r.
 4. Wymagania:
 • Niezbędne:
 • Wykształcenie:
 1. posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno - wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. ukończone nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz co najmniej wykształcenie:
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane
  z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyte 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyte 280 - godzinne szkolenie,
  z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających
  na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna (jeżeli kandydat nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej
  6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • Osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw
  na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 • Kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
  przez sąd;
 • Kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • Dodatkowe:
 • Sumienność, rzetelność;
 • Kreatywność i komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Zdolności manualne i plastyczne;
 • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań.
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 2. Zapewnienie dzieciom w żłobku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
  w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 3. Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem oraz realizację zadań z obowiązującego i opracowanie planu zajęć dydaktyczno -wychowawczego, dostosowanego do wieku dziecka i jego rozwoju.
 4. Diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Czytaj więcej...

piątek, 09 lipiec 2021

Badania mammograficzne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6670-badania-mammograficzne.html
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworow [...]

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o pomoc w zorganizowaniu badań mammograficznych dla

mieszkanek gminy Choceń w 2021 roku w dniu:

30 sierpnia  2021 – poniedziałek (10-17)

przy Szkole Podstawowej  ul. Sikorskiego 12

                Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, która pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy dziennie wykrywamy raka piersi.

Czytaj więcej...

wtorek, 06 lipiec 2021

Szczepienia psów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6668-szczepienia-psow-2.html
Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalcza [...]

Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421 t.j.) właściciele psów są zobowiązani zaszczepić psa przeciw wściekliźnie  w terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia, a następnie  nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Koszt usługi wynosi 30 zł od zaszczepionego psa. Poniżej przedkładamy harmonogram wizyt terenowych.

Harmonogram - pobierz

piątek, 02 lipiec 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 1

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6665-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020-cel-ogolny-1.html
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie [...]

Bez tytułu 3ea7eCele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

Cel ogólny 1 i cele szczegółowe 1.1, 1.2

 

Cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem będzie zmniejszenie bezrobocia na terenie objętym LGD. Jest to niezwykle ważne w kształtowaniu dalszego rozwoju gmin.

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD

Cel jest realizowany poprzez wspieranie rozwoju nowych i istniejących firm, a tym samym ma wpływ na zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie LGD. Dzięki malowniczym krajobrazom, walorom przyrodniczym i kulturowym możliwe jest rozwinięcie usług okołoturystycznych w tym bazy noclegowej, gastronomicznej itp. Cel ten jest realizowany także poprzez działania inwestycyjne podjęte przez osoby i firmy chcące rozpocząć działalność w kierunku nierolniczym.

 

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel jest realizowany poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru działania LGD. Miarą ich efektywności jest wzrost wiedzy i świadomości wyżej wskazanych osób poprzez m.in. doradztwo zawodowe, trening interpersonalny, szkolenia komputerowe, trening gospodarowania budżetem domowym, poradnictwo indywidualne, szkolenia teoretyczne, co w rezultacie przyczynia się do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia w regionie objętym LSR.

W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. - Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Typy projektów:

 • Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie LEADER, cel szczegółowy 6B "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich", w ramach priorytetu 6 "Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich".

Operacje:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Typy projektów:

 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 • kluby pracy,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2021 roku

 

 • Podjęcie działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu w II połowie 2021 roku
 • Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu w II połowie 2021 roku

 

Na podjęcie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących działania w tym zakresie kwota dofinansowania (Premia) wynosi 50 000,00 zł.

Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:

I transza          80% przyznanej kwoty pomocy (40 000,00 zł),

II transza         20% przyznanej kwoty pomocy (10 000,00 zł).

Źródłem finansowania wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Głównym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup nowych maszyn lub wyposażenia albo na zakup robót budowlanych lub usług.

Na rozwój działalności gospodarczej poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 100 000,00 zł.

Źródłem finansowania wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się m.in.:

 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup nowych maszyn i wyposażenia, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne dla osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

czytaj więcej

czwartek, 01 lipiec 2021

Sprzedaż działek budowlanych w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6664-sprzedaz-dzialek-budowlanych-w-czerniewicach-2.html
Urząd Gminy w Choceniu informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż działek budowlanych położo [...]

Urząd Gminy w Choceniu informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w   Czerniewicach. Działki mają powierzchnię

Dz. nr 214/6 - 0,1004 ha,

Dz. nr 214/21 - 0,1817 ha,

Dz. nr 214/22 - 0,1015 ha,

Dz. nr 214/23 - 0,1015 ha,

Dz. nr 214/24 - 0,1016 ha,

Dz. nr 214/25 - 0,1016 ha,

Dz. nr 214/26 - 0,1017 ha,

Dz. nr 214/27 - 0,1016 ha,

Dz. nr 214/28 - 0,1018 ha,

Dz. nr 214/29 - 0,1017 ha.

Ceny wywoławcze działek wynoszą średnio 19 200,00 zł netto. Dokładne ceny oraz informacje  znajdują się w ogłoszeniu o przetargu oraz regulaminie przetargu, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce przetargi/nieruchomości/przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości/2021.

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2021 roku w pokoju nr 13 w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, przy ul. Sikorskiego 12. Wadium w wysokości 10 % należy wnieść do dnia 28 lipca 2021 roku na rachunek bankowy 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007.

Dokładnych informacji udziela Sylwia Krajewska pod nr tel: 54 284-66-17 (wew. 22),

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 24 czerwiec 2021

Sesja absolutoryjna

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6659-sesja-absolutoryjna-4.html
Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., Wójt gminy przedst [...]

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., Wójt gminy przedstawił Raport o stanie gminy za rok 2020. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania. Rozpatrzono i zatwierdzono także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe oraz udzielono Wójtowi gminy Choceń absolutorium za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Radni gminy Choceń jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.

Wykonanie budżetu za 2020 r., przedstawia się następująco:

- dochody wykonane 43 918 892,24 zł, co stanowi 98,77 % planu,

- wydatki wykonane 42 128 962,75 zł, co stanowi 92,60 % planu,

W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2020 r., wyniosła 1 789 929,49 zł.

W sprawach bieżących dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2021 w zakresie np. dotacji dla OSP Nakonowo Stare w wysokości 300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

wtorek, 22 czerwiec 2021

Droga skośna w Skibicach z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6654-droga-skosna-w-skibicach-z-dofinansowaniem.html
Wśród 70 inwestycji drogowych w województwie kujawsko – pomorskim, środki zostaną przeznaczon [...]

Wśród 70 inwestycji drogowych w województwie kujawsko – pomorskim, środki zostaną przeznaczone także i na zadanie w gminie Choceń. Dofinansowanie obejmuje drogę tzw. skośną w Skibicach na odcinku 722 mb. Dziś (22 czerwca) w parku Muzeum Etnograficznego w Toruniu z udziałem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Sosnowskiego podpisano umowy na dofinansowanie modernizacji dojazdów do gruntów rolnych. Wartość dofinansowania wynosi 69.312 zł. Środki pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

wtorek, 22 czerwiec 2021

Komunikat

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6653-komunikat-7.html
W związku z rozpoczęciem  w dniu 24.06.2021r. przez  Włocławskiego Przedsiębiorstwa R [...] W związku z rozpoczęciem  w dniu 24.06.2021r. przez  Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. prac drogowych przy „Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń-gr. gm. Humlin, odcinek Krukowo - Olganowo od km2+185 do km 3+180 w okresie od 24.06.2021 r. do 09.07.2021 r. – droga zostanie zamknięta dla ruchu. Przepraszamy za utrudnienia.  

Projekt obejmuje poszerzenie jezdni do 5,00m, ułożenie geosiatki na poszerzeniach, frezowanie nawierzchni , wykonanie profilu z masy na poszerzeniach , wykonanie nawierzchni –w-wy wiążącej  i ścieralnej, wykonanie zjazdów i peronu dla autobusów, odtworzenie rowów, ustawienie oznakowania pionowego , w tym znaków aktywnych B-20 i lampy solarno-hybrydowej.

wtorek, 22 czerwiec 2021

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6650-od-23-czerwca-br-rachmistrzowie-spisowi-rozpoczynaja-realizacje-wywiadow-bezposrednich-w-terenie.html
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały si [...]

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.
Rachmistrz 23 06 PI some 05cd4
nsp identyfikator pi some beb2d