piątek, 03 marzec 2023

„Pomocna dłoń”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7646-pomocna-dlon.html
Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym u [...] Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek gmin Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Boniewo poprzez współpracę z instytucjami sprawującymi opiekę
nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej...

piątek, 03 marzec 2023

Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego OSP Szczutkowo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7645-dofinansowanie-do-zakupu-wozu-bojowego-osp-szczutkowo.html
Przed Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w dniu 2 marca 2023 r., miała miejsce konferencja p [...]

Przed Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w dniu 2 marca 2023 r., miała miejsce konferencja prasowa dotycząca przekazania dofinansowań do zakupu wozów bojowych dla OSP w 2023 roku. Wśród jednostek, które otrzymały dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest jednostka OSP Szczutkowo. Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak przekazała Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu podziękowanie za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców gminy – udział w dofinansowaniu zakupu nowego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szczutkowo. Pani Anna Gembicka wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP podziękowała obecnym na konferencji druhom za ich codzienne zaangażowanie a samorządowcom za ułatwienie jednostkom OSP funkcjonowania w godnych warunkach i zakup nowoczesnego sprzętu.

Podziękowanie

piątek, 03 marzec 2023

Szansa na dofinansowanie budowy drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7644-szansa-na-dofinansowanie-budowy-drogi.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 marca 2023 r. zatwierdził listę operacji zawierając [...]

Bez tytułu b6287

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 marca 2023 r. zatwierdził listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kolejna nasza inwestycja pn Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin znalazła się na w/w liście operacji. Na 85 złożonych wniosków nasz znalazł się na 21 miejscu. Dzięki temu udało nam się zakwalifikować do otrzymania pomocy. Ze względu na fakt, że dostępna ilość środków w niniejszym konkursie była mniejsza od kwoty złożonych wniosków, dalszej weryfikacji będą podlegać tylko wnioski, które mieszczą się w limicie środków (czyli od pozycji 1 do pozycji 56).

czwartek, 02 marzec 2023

Gratulacje dla Pani Komendant

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7643-gratulacje-dla-pani-komendant.html
Kierownik Posterunku Policji w Choceniu i nasza mieszkanka Pani aspirant Monika Sroka awansowała. R [...]

Kierownik Posterunku Policji w Choceniu i nasza mieszkanka Pani aspirant Monika Sroka awansowała. Rozkazem personalnym z dniem 1 marca br. została powołana na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu.

Pani Komendant rozpoczęła służbę w Posterunku Policji w Choceniu w 2007 r, z którym była związana przez większość czasu. Pełniła służbę także w Posterunku Policji w Chodczu, a następnie powróciła do Chocenia w 2022 r., na stanowisko Kierownika.

Gratulujemy Pani Monice awansu i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

czwartek, 02 marzec 2023

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7642-wnioski-na-nawadnianie-i-fotowoltaike-nabor-przedluzony-do-15-marca.html
Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzysta [...]

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony
do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Czytaj więcej...

czwartek, 02 marzec 2023

Przetarg na budowę drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7640-przetarg-na-budowe-drogi.html
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 19070 [...]

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego PPGR w miejscowości Olganowo. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 10:00. Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

czwartek, 02 marzec 2023

Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet - Mama wraca do pracy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7639-program-specjalny-aktywizacji-bezrobotnych-kobiet-mama-wraca-do-pracy.html
Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , spraw [...] Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , sprawujących opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od marca 2023 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Mama wraca do pracy”.

CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU:
Celem programu specjalnego jest udzielenie wsparcia bezrobotnym kobietom, zamieszkałym na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które sprawują opiekę nad przynajmniej 1 dzieckiem w powrocie na rynek pracy.  Pierwszeństwo udziału w programie będą miały kobiety, które wychowują dzieci do 6 roku życia.

Czytaj więcej...

Broszura informacyjna zakup węgla po cenie preferencyjnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7622-broszura-informacyjna-zakup-wegla-po-cenie-preferencyjnej-2.html
W załączniku znajdą Państwo broszurę z instrukcją postępowania zakupowego - pobierz W załączniku znajdą Państwo broszurę z instrukcją postępowania zakupowego - pobierz
poniedziałek, 27 luty 2023

Odebrane gratulacje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7636-odebrane-gratulacje.html
Pani Poseł dr Joanna Borowiak złożyła gratulacje Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu z [...]

Pani Poseł dr Joanna Borowiak złożyła gratulacje Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu z okazji 10-lecia Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki.
Treść gratulacji - pobierz

piątek, 24 luty 2023

Informacja z 49 sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7635-informacja-z-49-sesji-rady-gminy-chocen.html
W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawo [...]

W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wprowadzono m.in. nowe zadania inwestycyjne – np. 75 tys. zł na rozbudowę istniejącego budynku OSP Nakonowo Stare o pomieszczenie garażowe;
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kryterium dochodowe podwyższono do 200 %;
  3. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych – określono stawki wg nowych stawek kilometrówki tj. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
  4. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2023 rok – stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 – opracowano z uwagi na potrzeby związane z realizacją zadania z zakresu wspierania rodziny;
  6. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choceń do roku 2030” – sporządzono w celu określenia aktualnego stanu środowiska oraz wskazania celów środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie wieloletniej;
  7. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń – ustalono częstotliwość opróżnienia zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych nie rzadziej niż raz w roku;
  8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych – uzupełniono uchwałę o osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków i ustalono górną stawkę w wysokości 150 zł/m3;
  9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dokonano aktualizacji wzoru z uwagi na zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
piątek, 24 luty 2023

Czyste Powietrze - nowe zasady - spotkanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7634-czyste-powietrze-nowe-zasady-spotkanie.html
Szanowni Państwo, W związku ze zmianami z dnia 03.01.2023 r. w programie Czyste Powietrze, chcemy [...]

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami z dnia 03.01.2023 r. w programie Czyste Powietrze, chcemy zaprosić Państwa na spotkanie. Szczegóły na plakacie.

czwartek, 23 luty 2023

Rozbudowa drogi powiatowej Śmiłowice-Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7632-rozbudowa-drogi-powiatowej-smilowice-wilkowiczki.html
Powiat Włocławski prowadzi postępowanie przetargowe na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2921C Ś [...]

Powiat Włocławski prowadzi postępowanie przetargowe na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020”. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.985.180 zł. W ogłoszonym przetargu złożono 3 oferty:

Oferta nr 1 - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn

Cena oferty brutto: 5.971.127,07 zł

Oferta nr 2 - Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

Cena oferty brutto: 6.896.234,42 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

Cena oferty brutto: 7.044.683,22 zł

Zadanie obejmuje:

- rozbudowę nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,00 m oraz konstrukcji jezdni – KR2 od km 0+040 do km 1+540;

- zjazdy asfaltowe o szerokości od 5,00 m do 6,20 m;

- wykonanie nawierzchni chodnika asfaltowego o szerokości od 1,30 m do 2,00 m;

- budowę ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego o szerokości od 2,50 do 3,00 m;

- wykonanie nawierzchni peronu o szerokości 1,50 m;

- przełożenie nawierzchni parkingu z płyt betonowych (trylinki) o szerokości 3,50 m;

- wykonanie umocnionych poboczy o szerokości 1,00 m;

- budowę ścieków betonowych;

- powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego;

- budowę oświetlenia hybrydowego - klasa oświetleniowa PC4;

- wymianę opraw oświetlenia sodowego na oprawy ledowe;

-wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi;

- oczyszczenie rowów przydrożnych;

- wykonanie muldy odparowującej;

- remont przepustów pod drogą oraz pod zjazdami;

- wzmocnienie skarp poprzez obsianie nasionami traw;

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.