piątek, 20 sierpień 2021

Ulice w Czerniewicach już z asfaltem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6745-ulice-w-czerniewicach-juz-z-asfaltem.html
Zakończyły się prace drogowe w Czerniewicach związane z Przebudową drogi gminnej nr 1907 [...]
flaga i godło na www 66f65 848a0 21065 5ce84
Zakończyły się prace drogowe w Czerniewicach związane z Przebudową drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C. Inwestycja obejmuje położenie nawierzchni bitumicznej na długości 519 m na ul. Lipowej i Nowej. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 55 % wartości zadania. Zadanie jest realizowane przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi za kwotę 598 219,41 zł.

Czytaj więcej...

piątek, 20 sierpień 2021

Odcinek drogi Krukowo - Olganowo odebrany

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6744-odcinek-drogi-krukowo-olganowo-odebrany.html
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. gminy (Huml [...]
flaga i godło na www 66f65 848a0 21065 0f9e9
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. gminy (Humlin), odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km. W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie, poszerzono istniejącą jezdnię do 5,00 m, wybudowano peron autobusowy szerokości 200 cm oraz zjazdy z masy bitumicznej. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano lampę solarową hybrydową. W celu poprawy czytelności oznakowania skrzyżowania (z DG 190714C) zaprojektowano wymianę znaku B-20 na aktywny znak stop. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógCałkowita wartość robót po przetargu wynosiła 430 332,80 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 166 856,64 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

Czytaj więcej...

piątek, 20 sierpień 2021

Droga w Skibicach na ukończeniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6742-droga-w-skibicach-na-ukonczeniu.html
Na ukończeniu są prace związane z budową drogi tzw. skośnej w Skibicach na odcin [...] Na ukończeniu są prace związane z budową drogi tzw. skośnej w Skibicach na odcinku 722 mb. Wykonano nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwowo, która składa się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm. Pozostały jeszcze do wykonania pobocza. Zadanie jest realizowane przy udziale dotacji Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki te pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze. Wartość dofinansowania wynosi 69.312 zł.

Czytaj więcej...

piątek, 20 sierpień 2021

Droga w Czerniewicach przed czasem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6741-droga-w-czerniewicach-przed-czasem.html
Do końca listopada planowano realizację zadania pn. Przebudowa ul. Polnej w Czerniewicach (z [...] Do końca listopada planowano realizację zadania pn. Przebudowa ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska), ale zadanie zakończono w sierpniu. Przed nami odbiór końcowy. Umowa z Wykonawcą Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM sp. z o. o. z Włocławka została podpisana w dniu 15 czerwca 2021 r. Wartość prac została ustalona w przetargu na kwotę 189 087,63 zł. Inwestycja obejmowała odcinek drogi nr 190 788C ul. Polna w miejscowości Czerniewice od km 0+000 do km 0+255 i od km 0+341 do km 0+535.

Czytaj więcej...

czwartek, 19 sierpień 2021

Przygotowania do sobotniego wydarzenia

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6740-przygotowania-do-sobotniego-wydarzenia.html
Trwają przygotowania do sobotniego wydarzenia - spotkania miłośników fanpage'a Choceń na starej [...] Trwają przygotowania do sobotniego wydarzenia - spotkania miłośników fanpage'a Choceń na starej fotografii. Gratulacje dla Pana Tomasza Jatczaka oraz Pana Dyrektora Ariela Malinowskiego i pracowników Choceńskiego Centrum Kultury Biblioteka za zaangażowanie się w przygotowanie wystawy. Warto wystawę fotografii zobaczyć na żywo. Zapraszamy w sobotę od 16.00

235064357 601503187894062 442338393306332840 n 9964c

Czytaj więcej...

czwartek, 19 sierpień 2021

Szczepimy się

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6738-szczepimy-sie.html
plakat szczepienia Śmiłowice e1a6c
piątek, 13 sierpień 2021

Konkursu „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6735-konkursu-harnas-wspiera-strazakow-ochotnikow.html
Zachęcamy do głosowania na OSP CHOCEŃ w konkursie „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników [...] Zachęcamy do głosowania na OSP CHOCEŃ w konkursie „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”. W załączeniu link do głosowania na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Chocenia.
Głosować można codziennie do 30.09.2021 r. Każdy głos jest ważny! Pierwsze 10 jednostek OSP otrzyma od "HARNASIA" 5 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb związanych z działalnością statutową OSP.
 
środa, 11 sierpień 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6734-kwalifikacja-wojskowa-2021.html
Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obro [...]

Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r (Dz.U. poz. 47), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko- pomorskiego  został ustalony i wskazany jako drugi termin wyboru przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na okres od 9 sierpnia 2021r. do 19 listopada 2021 roku.

Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie się w dniu 10 sierpnia 2021 roku a zakończy się w dniu 24 września 2021 roku.

 Obowiązek stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

  • mężczyzn urodzonych w 2002 roku tzw. ,,rocznik podstawowy”
  • mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. ,,roczniki starsze”. Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r. które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020r. ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej( w dniu 13 marca) oraz którym nie wydano (z różnych powodów) orzeczeń lekarskich
  • osoby urodzone w latach 2000 - 2001 które:

            1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu,

            2)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu;

  • Kobiety urodzone w latach 1997-2002,       posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia w pkt I, ppkt 10 Wytycznych;
  • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw.,,ochotnicy”
  • Osoby które miały orzeczoną kat. B i podległy obowiązkowi ponownego wezwania do PKLek. w 2020r, a z różnych przyczyn nie zostały do nich wezwane nie podlegają wzywaniu w 2021 r. -pozostają poza właściwością PKLek.
  • Osoby posiadające prawomocne orzeczenia o kategorii ,,D” lub ,,E” nie podlegają badaniom lekarskim przez PKLek. nawet w przypadku gdy same wystąpią z wnioskiem o takie skierowanie lub zgłoszą się osobiście do PKLek. W takim przypadku właściwymi do orzekania są wojskowe komisje lekarskie
  • W przypadku stawienia się osoby w celu ponownego orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej, bezpośrednio do przewodniczącego PKLek. lub wójta/burmistrza, każdy z tych organów winien poinformować taką osobę o potrzebie stawienia się w pierwszej kolejności do WKU lub jego przedstawiciela urzędującego w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i złożenia stosownego wniosku
  • osoby       stawiające do kwalifikacji wojskowej z terenu Powiatu Włocławskiego, obejmującego swym zasięgiem działania miasto Kowal, miasta i gminy: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec oraz gminy: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie i Włocławek, stawiają       się w wyznaczonych dniach przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 we Włocławku.

Czytaj więcej...

środa, 11 sierpień 2021

Mobilny punkt spisowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6733-mobilny-punkt-spisowy-3.html
moblilny punkt spisowy 1 97b2c
środa, 11 sierpień 2021

Mobilny punkt szczepień

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6732-mobilny-punkt-szczepien.html
plakat szczepienia Choceń 1 116b4
wtorek, 10 sierpień 2021

Przypominamy o rekrutacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6731-przypominamy-o-rekrutacji.html
plakat złobek e32d9