poniedziałek, 27 czerwiec 2022

Sezon kąpielowy otwarty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7267-sezon-kapielowy-otwarty.html
W dniu 25 czerwca br. nastąpiło otwarcie sezonu kąpielowego nad jeziorem Borzymowskim. Potrwa on [...]

W dniu 25 czerwca br. nastąpiło otwarcie sezonu kąpielowego nad jeziorem Borzymowskim. Potrwa on aż do 28.08.2022r. Do Państwa dyspozycji oddane zostało kąpielisko wraz z całą infrastrukturą. Bezpieczeństwa na kąpielisku pilnuje dwóch ratowników od godziny 11:00 do 18:00. Teren kąpieliska został uporządkowany, a istniejące obiekty zostały poddane konserwacji. Woda na kąpielisku została przebadana i jest przydatna do kąpieli. Serdecznie zapraszamy do korzystania z kąpieliska.

piątek, 24 czerwiec 2022

Tablety dla Absolwentów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7264-tablety-dla-absolwentow.html
W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 24 czerwca 2022 r., zostały wr [...]

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 24 czerwca 2022 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za uzyskanie najwyższej średniej ocen, swoją ciężką pracę, wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie społeczne szkoły otrzymali nagrody w postaci tabletu i dyplomu. Wśród najlepszych z najlepszych znalazły się Maria Jaskólska ze SP im. Janusza Korczaka w Choceniu, Julia Przybysz uczennica ze SP w Wilkowicach oraz Wiktoria Osińska ze SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. Mamy nadzieje, że otrzymane nagrody i wyróżnienia przyczynią się do uzyskiwania coraz lepszych wyników w dalszej nauce. Uhonorowani listem gratulacyjnym zostali również rodzice najzdolniejszych uczennic, za swój wkład w wychowanie młodych talentów. Serdecznie gratulujemy uczennicom i rodzicom.

piątek, 24 czerwiec 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7263-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2022.html
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na ob [...]

Bez tytułu e5ffa

CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

Czytaj więcej...

piątek, 24 czerwiec 2022

Podjęte uchwały na ostatniej Sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7262-podjete-uchwaly-na-ostatniej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na XXXIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., [...]

Na XXXIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przyjęto sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2021 oraz dokonano oceny zasobów pomocy społecznej oraz przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Rozpatrzono także uchwały w następujących sprawach:

 1. Po przedstawieniu Raportu o stanie gminy, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
 2. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2021 oraz udzielono Wójtowi absolutorium za rok 2021.
 3. Dokonano zmian budżetu gminy na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,
 4. Nadania statutów sołectw – uchwała nie została podjęta.
 5. Zmiana uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 – w związku z nie wykonaniem całego planu finansowego w poprzednich latach, zwiększono wysokość przeznaczonych środków w harmonogramie wydatków
 6. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie – wzrost cen biletów na liniach operatorskich PPKS o 20 %;
 7. Ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – ustalono wysokość ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 20 zł/godzinę oraz za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 10 zł/godzinę;
 8. Zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, gmina Choceń – zmian w planie będzie dopuszczała lokalizację wszystkich inwestycji mogących oddziaływać na środowisko;
 9. przekazania wniosku według właściwości – wniosek o podjęcie działań kontrolnych przekazano do rozpatrzenia Wójtowi Gminy;
 10. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyrażono zgodę na zapewnienie przez Gminę Choceń pomocy obywatelom Ukrainy;
 11. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wprowadzono nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
 12. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Choceń na lata 2022-2025 – podjęcie planu podyktowane jest pojawieniem się nowych możliwości uzyskania dofinansowania do zaplanowanych inwestycji.

Uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

piątek, 24 czerwiec 2022

Od lipca rusza nabór wniosków o 300 plus

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7261-od-lipca-rusza-nabor-wnioskow-o-300-plus.html
Już niebawem, bo od 1 lipca ZUS zacznie przyjmować wnioski o wsparcie z programu „Dobry start 30 [...]

Już niebawem, bo od 1 lipca ZUS zacznie przyjmować wnioski o wsparcie z programu „Dobry start 300 plus” na nowy rok szkolny 2022/2023. Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie, a pieniądze przekazywane na rachunki bankowe.

Od zeszłego roku wnioski o „Dobry Start 300 plus” rozpatruje tylko ZUS. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.  Wnioski o wsparcie przyjmowane będą od 1 lipca do końca listopada - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie należy jednak zwlekać ze złożeniem wniosku. Im szybciej go złożymy, tym szybciej zastrzyk gotówki pojawi się na koncie. Jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września –dodaje rzeczniczka.

Dofinansowanie w wysokości 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, długopisów czy flamastrów przysługuje na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. W sytuacji, gdy uczeń ukończył już
18 lat, wniosek o 300 plus może złożyć samodzielnie – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Rodzice, którzy potrzebują pomocy  przy złożeniu wniosku przez internet czy założeniu konta na PUE ZUS mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Wsparcie można otrzymać
w każdej placówce Zakładu, można również umówić się na e-wizytę w ZUS.

W ubiegłym roku ponad 4,4 mln dzieci otrzymało 300 zł na wyprawkę szkolną,
w województwie kujawsko-pomorskim około 240 tys.

czwartek, 23 czerwiec 2022

Przetarg na poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7260-przetarg-na-poprawe-zaopatrzenia-ludnosci-w-wode-pitna.html
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn poprawę zaopatrzenia ludności w wod [...] Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną poprzez budowę zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ChoceniuOferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 11 lipca 2022 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia budowę pompowni sieciowej (wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) na działce w Choceniu polegającą na budowie kontenerowego budynku pompowni, budowie 2 zbiorników wyrównawczych o poj. V=150m3 każdy, budowie dwóch zbiorników szczelnych o poj. V=2,0m3 każdy, budowie doziemnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.  Czekamy na dobre oferty wykonawców.
środa, 22 czerwiec 2022

Absolutorium jednogłośnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7259-absolutorium-jednoglosnie.html
Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przedstawiono Rapor [...] Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2021. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania. Rozpatrzono i zatwierdzono także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe oraz udzielono Wójtowi gminy Choceń absolutorium za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Radni gminy Choceń jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.
Wykonanie budżetu za 2021 r., przedstawia się następująco:
- wydatki wykonane 49 124 898,14 zł,
- dochody wykonane 58 461 183,00 zł,
W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2021 r., wyniosła 9 336 284,86 zł.
Dziękujemy wszystkim pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radnym za współpracę i zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy w roku ubiegłym. Mamy nadzieję, że także rok bieżący będzie dobry dla realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dalszego rozwoju gminy.

Raport o stanie gminy - pobierz tutaj 

wtorek, 21 czerwiec 2022

Komunikat

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7257-komunikat-8.html
Uprzejmie informujemy, że od dnia jutrzejszego tj. 22.06.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu, w [...] Uprzejmie informujemy, że od dnia jutrzejszego tj. 22.06.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu, w ciągu drogi Szczytno-Ługowiska. Wszystkie prace potrwają dwa dni i mają związek z układaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej. Prosimy o wyrozumiałości i przepraszamy za utrudnienia.
wtorek, 21 czerwiec 2022

Sesja Rady Gminy w Choceniu - na żywo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7256-sesja-rady-gminy-w-choceniu-na-zywo.html
 Oglądaj transmisję z sesji Rady Gminy - kliknij tutaj Alternatywny kanał: Kliknij

 Oglądaj transmisję z sesji Rady Gminy - kliknij tutaj

Alternatywny kanał: Kliknij

poniedziałek, 20 czerwiec 2022

Umowa na nowy wóz strażacki dla OSP Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7254-umowa-na-nowy-woz-strazacki-dla-osp-wilkowice.html
W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednos [...]

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, wpłynęła jedna oferta od Firmy PERFEKT Radosław Zasada na kwotę 450 tys. zł. Podpisanie umowy planowane jest w dniu 24 czerwca br. Termin dostarczenia nowego wozu przewidziano na 30 dni od dnia podpisania umowy.    

  
poniedziałek, 20 czerwiec 2022

Podziękowania od KGW "Niezapominajka"

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7253-podziekowania-od-kgw-niezapominajka.html
Koło Gospodyń Wiejskich wsi Szczutkowa i Lutoborza "Niezapominajka" zorganizowało wycieczkę: Wie [...]

Koło Gospodyń Wiejskich wsi Szczutkowa i Lutoborza "Niezapominajka" zorganizowało wycieczkę: Wieliczka - Zakopane - Wadowice - Częstochowa. Członkowie KGW oraz sympatycy zwiedzili wiele ciekawych miejsc: Morskie Oko, Kopalnie soli w Wieliczce, Wadowice oraz mieli możliwość spłynięcia Dunajcem. KGW dziękuje Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu, Sekretarz Agnieszce Świątkowskiej oraz gminie za użyczenie autokaru z kierowcą Panem Marcinem Klonowskim. 

Czytaj więcej...

piątek, 17 czerwiec 2022

Gmina Choceń na 2 miejscu w wydatkowaniu środków unijnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7252-gmina-chocen-na-2-miejscu-w-wydatkowaniu-srodkow-unijnych.html
Podczas Forum Samorządowego, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r., w Kłóbce, Pani Barbar [...] Podczas Forum Samorządowego, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r., w Kłóbce, Pani Barbara Jesionowska Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, podsumowała wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, czyli EFRR i EFS (projekty infrastrukturalne i miękkie). Byliśmy niezwykle dumni wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Choceń Panem Józefem Dąbrowskim, że gmina Choceń znajduje się w czołówce gmin w powiecie włocławskim, które aktywnie aplikowały o środki unijne. Gmina Choceń znalazła się na drugim miejscu, zaraz po Gminie Brześć Kujawski. Mamy podpisanych 15 umów o wartości 11 321 217,08 PLN. Dziękujemy całej załodze za pracę na takie efekty.

środki ERPO 3f6ec