piątek, 23 czerwiec 2017

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4142-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy.html
Zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 29 czer [...] Zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.

- przyjęcie porządku obrad.

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 2. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2016 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi gminy za rok 2016.
 4. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i sprawozdanie finansowe.
 5. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń.
 7. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Choceń.
 8. dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2016 rok oraz nad absolutorium dla Wójta gminy Choceń.
 9. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2016 r.
 10. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.,
 • zmiana uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Choceńskiego Centrum Kultury,
 • dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Choceń instrumentem płatniczym,
 • uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017,
 • przystąpienie Gminy Choceń do Kujawskiego Klastra Energii „Energia Kujaw”,
 • zaciągnięcie pożyczki.
 1. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji Rady Gminy.
  Józef Pawłowski Przewodniczący Rady Gminy Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych w Golubiu - Dobrzyniu Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki" oraz Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kujawska"

Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki" oraz  Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kujawska"   w dniu 9 lipca 2022roku  reprezentowały gminę Choceń na XX  Wojewódzkim Przeg [...]

Uwaga - w dniu 12.08.2022r. (piątek) od godz. 12:00 kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna

W  związku z pracami serwisowymi w dniu 12.08.2022r. (piątek) od godz. 12:00  kasa Urzędu Gminy nie będzie czynna. Za utrudnienia przepraszamy. [...]