piątek, 07 lipiec 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4177-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd.html
Stowarzyszenie realizując strategię na lata 2014-2020, realizuje działania przyczyniające się o [...] belka loga e4501
przy artykule 53742Stowarzyszenie realizując strategię na lata 2014-2020, realizuje działania przyczyniające się osiągnięcia następujących celów:

I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

LGD w pierwszym półroczu tego roku ogłosiła 5 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwszy konkurs dotyczył budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. W ramach konkursu złożono 10 wniosków:
1. Gmina Baruchowo- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - dofinansowanie w wysokości 76 295,00zł.
2. Gmina Boniewo - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jerzmanowo- Kaniewo - dofinansowanie w wysokości 143 704,00zł.
3. Gmina Brześć Kujawski -Przebudowa publicznych dróg gminnych- ul. Szkolna w Wieńcu - dofinansowanie w wysokości 400 749,00zł.
4. Gmina Choceń - Przebudowa drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola -dofinansowanie w wysokości 101 822,00zł.
5. Gmina Kowal- Przebudowa drogi gminnej nr 190906C w miejscowości Dębniaki - dofinansowanie w wysokości 62 738,00zł.
6. Gmina Lubraniec - Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa –Sarnowo dofinansowanie w wysokości 152 715,00zł.
7. Gmina Miasto Kowal - Przebudowa dróg gminnych w centrum Kowala- ul. Matejki - dofinansowanie w wysokości 144 658,00zł.
8. Gmina Włocławek - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa" - dofinansowanie w wysokości 96 460,00zł.
9. Gmina Włocławek - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki" - dofinansowanie w wysokości 56 755,00 zł
10. Gmina Włocławek - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna- Bartnica"- dofinansowanie w wysokości 99 138,00zł.

Wszystkie te operacje służą realizacji celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, jakim jest Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD.

LGD na działanie z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych przeznaczyła środki w wysokości 2 098 387zł. Wszystkie złożone wnioski mieściły się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs (Obecnie trwa weryfikacja wniosków w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu). LGD nie planuje ogłaszania kolejnego konkursu na drogi, gdyż zostały wyczerpane wszystkie środki przeznaczone na to działanie.

Kolejny konkurs ogłoszonym przez LGD dotyczył budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. LGD na ten konkurs przeznaczyło środki w wysokości 1 229 536,00 PLN. W ramach naboru złożono 9 wniosków.

Trzeci konkurs dotyczył zachowania lokalnego dziedzictwa. Pula środków w konkursie wynosiła 414 591,00. W ramach naboru złożono 
5 wniosków. Więcej informacji o wnioskach wybranych do realizacji w ramach powyższych naborów znajdą Państwo na stronie internetowej LGD – www.kujawiaki.pl

W najbliższym czasie LGD będzie przyjmować wnioski dotyczące przedsiębiorczości. Jako pierwszy ruszy konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej –premie. Tutaj o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełnić pewne warunki, m.in. nie mogą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, jak również w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywać działalności gospodarczej. Wysokość pomocy to 50 000,00. 
W ramach planowanej działalności należy utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji. Największe szanse będą miały operacje spełniające wszystkie lokalne kryteria wyboru operacji (kryteria te zamieszczone są na stronie internetowej LGD). W ramach oceny można uzyskać max. 90 punktów. Najwięcej punktów będzie można uzyskać za otwarcie działalności gospodarczej w zakresie branży wskazanej w lokalnych kryteriach wyboru. Również wysoko premiowane są kryteria dotyczące: powstawania nowych miejsc pracy (2 i powyżej) oraz gdy wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej (kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia).

Nabór wniosków w ramach tego działania będzie trwał od 17 lipca do 4 sierpnia br. 

LGD w lipcu planuje ogłoszenie konkursu na rozwijanie działalności gospodarczej. Tutaj wysokość pomocy wynosi również max 50 000,00zł. 
W ramach tego działania mogą ubiegać się o pomoc wyłącznie podmioty, których miejsce oznaczone adresem wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na obszarze LGD (13 gmin powiatu włocławskiego).

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalność LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo spotkać na różnych wydarzeniach organizowanych na terenie gmin LGD.

Powrót

Polecane artykuły:


Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku

Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to kolejna inwestycja drogowa, na którą otrzymaliśmy dofi [...]

Boisko w Wilkowicach coraz bliżej

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach". Umowa z firmą ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina opiew [...]