poniedziałek, 17 lipiec 2017

Warunki wsparcia- PREMIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4198-warunki-wsparcia-premie.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przyznaje  pomoc w ramach [...] loga2 73e5dStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przyznaje  pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” m.in. na operację w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR  przez społeczność.

LGD na realizację celu szczegółowego 1.1- Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejących przedsiębiorczości na obszarze LGD przeznaczyło środki w wysokości 5 mln złotych. Z tej puli 2 mln złotych przeznaczone zostało na podejmowanie działalności gospodarczej. Środki te przeznaczone są na trzy konkursy. Pierwszy został już ogłoszony, kolejne zostaną ogłoszone w roku 2018 i 2019. Poniżej kilka podstawowych informacji w związku z już ogłoszonym konkursem 4/2017- podejmowanie działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania wsparcia :

 1. Kwota wsparcia to – 50 000 zł.
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
 3. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
 4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,  gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).

 1. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza – 80% przyznanej kwoty pomocy ( 40 tys. zł)

II transza – 20% przyznanej kwoty pomocy ( 10 tys. zł)

 1. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz:
- założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem np. zaświadcznie o wpisie do Ewidencji innych obiektów, o których mowa w art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, opinie wydawane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ostateczne pozwolenie wodnoprawne, jeżeli dla robót wymagana była decyzja o zatwierdzeniu prac geologicznych, decyzja przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (przed wypłatą pierwszej transzy)

- zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem np. dokumenty potwierdzające utworzenie miejsca pracy, dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu- kopie : faktur, dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, umowy sprzedaży, protokoły odbioru robót/montażu/rozruchu maszyn i urządzeń, dokumentacje zdjęciową (przed wypłatą drugiej transzy)

 1. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągnięcie  o najmniej 30% zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
Typy operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR w ramach konkursu nr 4/2017 :

 1. Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze LGD (min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).
  (Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione – otrzyma 0 pkt.)
 2. Operacja dotyczy następujących branż:
- strefa produkcyjna: w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny,

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych)

- zdrowotne i prozdrowotne ( świadczenia medyczne)

- budownictwa

- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego

- budownictwa drogowego i urządzenia terenów

- dostarczania Internetu szerokopasmowego

Wnioskodawca otrzyma 20 pkt. gdy wniosek dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanych powyżej, 0 pkt. gdy wniosek nie dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanej powyżej.

 1. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR ( KOBIETY, OSOBY W WIEKU 50 +, OSOBY W WIEKU DO 25 LAT). Jeżeli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji wnioskodawca wykaże, że należy do grupy  defaworyzowanej otrzyma 10 pkt. W przypadku nie wywiązania się z tego kryterium otrzyma 0 pkt.
 2. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy przy otrzymaniu kwoty premii w wysokości 50 000,00 PLN:
-2 miejsca pracy i powyżej: wnioskodawca będzie mógł otrzymać 20 pkt.

-1 miejsce pracy: wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo spotkać na różnych wydarzeniach organizowanych na terenie gmin LGD.

Powrót

Polecane artykuły:


Nasadzenia przy szlaku pieszym

Inwestycja „Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu” jest już prawie gotowa. W ostatnim czasie dokonano nasadzeń krzewów, których widok cieszy korzystających ze szlaku. Zad [...]

Przebudowa drogi wojewódzkiej 269 Chodecz – Choceń – Kowal

Podczas Forum Samorządowego Powiatu Włocławskiego, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r., w Kłóbce, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zadeklarował, że przebud [...]