poniedziałek, 17 lipiec 2017

Warunki wsparcia- Rozwój działalności gospodarczej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4199-warunki-wsparcia-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przyznaje  pomoc w ramach [...] loga2 73e5dStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przyznaje  pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” m.in. na operację w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR  przez społeczność.

LGD na realizację celu szczegółowego 1.1- Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejących przedsiębiorczości na obszarze LGD przeznaczyło środki w wysokości 5 mln złotych. Z tej puli 3 mln złotych przeznaczone na rozwój już istniejących firm. Środki te przeznaczone są na trzy konkursy. Pierwszy został już ogłoszony, kolejne zostaną ogłoszone w roku 2018 i 2019. Poniżej kilka podstawowych informacji w związku z już ogłoszonym konkursem 5/2017- rozwijanie działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania wsparcia na rozwijanie działalności:

 1. Kwota wsparcia to – nie więcej niż 50 000 zł.
 2. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 3. Pomoc może otrzymać podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuję tę działalność.
 4. Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i  jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Ponadto miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 5. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana premia albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.
 6. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
 7. Osiągniecie co najmniej 30 % zakładanego biznesplanu poziomu  sprzedaży  produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
Typy operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR w ramach konkursu nr 5/2017 :

 1. Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze LGD przez okres min. 2 lat przed dniem  założenia wniosku o dofinansowanie.
  (Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione – otrzyma 0 pkt.)
 2. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR ( KOBIETY, OSOBY W WIEKU 50 +, OSOBY W WIEKU DO 25 LAT). Rada oceniając złożony wniosek przyzna 10 pkt wnioskodawcom, którzy zaliczają się do grupy defaworyzowanej. W przypadku nie wywiązania się z tego kryterium otrzyma 0 pkt.
 3. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy:
-powyżej 3 miejsc pracy:  wnioskodawca będzie mógł otrzymać 15 pkt.

-powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie: wnioskodawca będzie mógł otrzymać 10 pkt.

-powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie: wnioskodawca będzie mógł otrzymać 5 pkt.

-1 miejsce pracy: wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

 1. Operacja dotyczy następujących branż:
- strefa produkcyjna: w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny,

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych)

- zdrowotne i prozdrowotne ( świadczenia medyczne)

- budownictwa

- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego

- budownictwa drogowego i urządzenia terenów

- dostarczania Internetu szerokopasmowego

Wnioskodawca otrzyma 20 pkt. gdy wniosek dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanych powyżej, 0 pkt. gdy wniosek nie dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanej powyżej.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo spotkać na różnych wydarzeniach organizowanych na terenie gmin LGD.

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na [...]

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w Wilkowicach

W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]