piątek, 27 październik 2017

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4401-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-chocen-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiany budżetu gminy Choceń na 2017 r.;
  2) uchylenia uchwały Rady Gminy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
  3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
  4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;
  5) zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  6) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;
  7) "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choceń na lata 2017-2023";
  8) intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Choceń na udzielenie pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu Przebudowy drogi powiatowej;
  9) wprowadzenia ulg w podatku rolnym;
  10) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
 5. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych.
 6. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych, sekretarza gminy, skarbnika gminy, oraz kierowników jednostek organizacyjnych
 7. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Józef Pawłowski - Przewodniczący Rady Gminy 

Powrót

Polecane artykuły:


Promesa już odebrana

W dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski odebrał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Gmina Cho [...]

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w Wilkowicach

W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]