poniedziałek, 19 marzec 2018

Zaproszenie na obrady Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4635-zaproszenie-na-obrady-rady-gminy-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.
 
Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
 • - stwierdzenie prawomocności obrad
 • - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
 • - przyjęcie porządku obrad.
 • - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.      Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.
4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
 2. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok;
 3. uznania terenu na obszarze Gminy Choceń za park gminny;
 4. nadania nazwy ulicy w Choceniu;
 5. okręgów wyborczych;
 6. udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodników przy drogach powiatowych;
 7. przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w Przedszkole Samorządowe i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;
 8. ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń;
 9. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 10. przyjęcie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023”;
 11. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Choceń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.      Interpelacje radnych Rady Gminy.
7.      Wolne wnioski.
8.      Zakończenie sesji Rady Gminy.

Józef Pawłowski
Przewodniczący Rady Gminy

Powrót

Polecane artykuły:


Wręczenie podziękowań grupie wokalnej „Arte”

W miniony czwartek -23 czerwca odbyło się wręczenie podziękowań prężnie działającej w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka grupie wokalnej „Arte”, którą prowadzi Pani Katarzyna Kurkie [...]

Przetarg na poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną poprzez budowę zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Choceniu.&nbs [...]