środa, 27 luty 2019

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5268-informacja-z-sesji-rady-gminy-3.html
Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 26 lutego br., przedstawiono sprawozdania z działalności: [...] Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 26 lutego br., przedstawiono sprawozdania z działalności:
 1. Wójta z działalności między sesjami.
 2. Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej.

Ponadto radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019 – 2034;
 • powołania Spółdzielni Socjalnej pn. Żłobek Pomponik w Choceniu – uruchomienie żłobka w Choceniu, po byłym urzędzie gminy, planowane jest od miesiąca września br;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń – dodanie dwóch frakcji, które należy segregować, a jest to metal oraz papier;
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choceń;
 • wyborów organów sołectw;
 • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2019 rok;
 • zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2019;
 • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń – dotyczy terenów przy ul. Słonecznej w Choceniu – zmiana funkcji z lasu na zabudowę mieszkaniową.
Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Gminy zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu gminy. Transmisja oraz imienne wykazy głosowań radnych można znaleźć na stronie Urzędu gminy oraz w BIP.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy.html

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja dla członków OKW

Informujemy, że w dniu 28.09.2023 o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbedzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych. [...]

Roztańczony PGE Narodowy - brak biletów

Informujemy, że pula biletów została wyczerpana.