wtorek, 05 marzec 2019

Gminna Spółka Wodna Choceń – podsumowanie działalności w roku 2018 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5278-gminna-spolka-wodna-chocen-podsumowanie-dzialalnosci-w-roku-2018-r.html
Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności w mijającym roku kalendarzowym przepro [...] Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności w mijającym roku kalendarzowym przeprowadziła szereg konserwacji i remontów urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Choceń.  W ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano dwa zadania: pierwsze polegające na konserwacji rowu melioracyjnego w Kuźnicach na odcinku 1 km przed rzeką Lubieńką. Prace te stanowiły kontynuację prac z lat wcześniejszych. Były dokończeniem prac u ujścia do rzeki. Polegały na usunięciu zakrzaczenia oraz odmuleniu i wyczyszczeniu rowu melioracyjnego. Drugie zadanie zrealizowane w ramach dotacji od Wojewody to konserwacja rowu melioracyjnego na terenie Lutoborza. Niestety prace zostały wykonane w okrojonym zakresie ponieważ urządzenia melioracyjne na tym terenie znajdują się na terenach porośniętych dużą ilością drzew i krzewów, co wymagałoby wykonania przecinki na dużym obszarze. Oczyszczono rów melioracyjny w Lutoborzu na odcinku 1200 mb w kierunku Wiktorowa oraz w stronę Bodzanowa. Całkowita wartość prac wyniosła 41.000,00 zł i dofinansowana była w ramach II transzy dotacji celowej od Wojewody. Pierwsza transza dotacji również została przeznczona na zakup przepustów oraz konserwację rowów melioracyjnych w granicach Lutoborza i Szczutkowa. W ramach zadań własnych Spółka przeprowadziła: konserwację rowów melioracyjnych w Śmiłowicach, Wichrowicach, Ząbinie, Bodzanowie, Janowie, Borzymowicach, i Wilkowiczkach. Łączna długość urządzeń melioracyjnych, które poddano konserwacji wynosi około 5000 mb. Gminna Spółka Wodna Choceń zajmowała się także bieżącą konserwacją urządzeń melioracyjnych tj.: usunięto kilkanaście awarii melioracyjnych, polegających na udrożnieniu, wymianie lub częściowo na zmeliorowaniu użytków rolnych m.in. w Wilkowiczkach, Śmiłowicach Pustkach, Lijewie, Janowie, Bodzanowie, Lutoborzu, Śmiłowicach, Wichrowicach, Czerniewicach i Choceniu oraz Borzymowicach. Wymieniono ponadto 9 przepustów oraz naprawiono lub wyremontowano 4 studnie melioracyjne. Zakres robót zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych obejmował usuwanie awarii melioracyjnych oraz wykaszanie i czyszczenie rowów. Wykaszanie kosami dotyczyło, Bodzanówka, Bodzanowa, Czerniewic i Śmiłowic. Nie możemy obecnie podawać nazwisk osób u których prace były prowadzone ze względu na obowiązywanie RODO. Dochody Gminnej Spółki Wodnej Choceń: składki członkowskie za 2018 r., które zostały opłacone - 57.818,00 zł, dotacja z Gminy Choceń – 20.000,00 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego 44.100,00, dotacja z Urzędu Pracy we Włocławku na wynagrodzenia dla pracowników 38.545,27 zł. Ponadto dochody z tytułu wykonania usług dla podmiotów zewnętrznych przeznaczone na działalność statutową – 11.000,00 zł. Ogółem Dochody 194.846,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia, usługi, zakupy materiałów i paliwa, naprawy, konserwacje, amortyzację, umowy o dzieło i prowizje wyniosły ogółem 183.688,56. Zakres naszych prac ciągle się zmienia, ponieważ realizujemy też zadania zlecone oraz uczestniczymy w pracach budowlanych podejmowanych przez Gminę Choceń.  Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące potrzeby wykonania prac melioracyjnych na działkach rolnych. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w mijającym roku oraz przyczynili się do usprawnienia działalności Gminnej Spółki Wodnej.

Powrót

Polecane artykuły:


Asfalt na drodze Szczutkowo – Ząbin

Na drodze Szczutkowo – Ząbin trwają prace związane z układaniem asfaltu. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś. Umowa została zawarta na [...]

Informacja dla członków OKW

Informujemy, że w dniu 28.09.2023 o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbedzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych. [...]