czwartek, 24 czerwiec 2021

Sesja absolutoryjna

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6659-sesja-absolutoryjna-4.html
Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., Wójt gminy przedst [...]

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., Wójt gminy przedstawił Raport o stanie gminy za rok 2020. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania. Rozpatrzono i zatwierdzono także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe oraz udzielono Wójtowi gminy Choceń absolutorium za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Radni gminy Choceń jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.

Wykonanie budżetu za 2020 r., przedstawia się następująco:

- dochody wykonane 43 918 892,24 zł, co stanowi 98,77 % planu,

- wydatki wykonane 42 128 962,75 zł, co stanowi 92,60 % planu,

W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2020 r., wyniosła 1 789 929,49 zł.

W sprawach bieżących dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2021 w zakresie np. dotacji dla OSP Nakonowo Stare w wysokości 300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

Powrót

Polecane artykuły:


Konsultacje społeczne

Gmina Choceń bierze udział w pilotażowym projekcie REGIOGMINA „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego za [...]

Dodatkowe zajęcia dla uczniów

Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie na pocovidowe zajęcia dodatkowe dla uczniów. Środki w wysokości 21 tys. zł, pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie org [...]