piątek, 09 lipiec 2021

Dyrektor Żłobka Pomponik w Choceniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Opiekun w Żłobku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6671-dyrektor-zlobka-pomponik-w-choceniu-oglasza-nabor-kandydatow-na-stanowisko-opiekun-w-zlobku.html
Wymiar zatrudnienia: pełen etat. Forma i rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. [...]
 1. Wymiar zatrudnienia: pełen etat.
 2. Forma i rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Przewidywana data zatrudnienia: wrzesień 2021 r.
 4. Wymagania:
 • Niezbędne:
 • Wykształcenie:
 1. posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno - wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. ukończone nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz co najmniej wykształcenie:
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane
  z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyte 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyte 280 - godzinne szkolenie,
  z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających
  na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna (jeżeli kandydat nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej
  6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • Osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw
  na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 • Kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
  przez sąd;
 • Kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • Dodatkowe:
 • Sumienność, rzetelność;
 • Kreatywność i komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Zdolności manualne i plastyczne;
 • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań.
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 2. Zapewnienie dzieciom w żłobku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
  w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 3. Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem oraz realizację zadań z obowiązującego i opracowanie planu zajęć dydaktyczno -wychowawczego, dostosowanego do wieku dziecka i jego rozwoju.
 4. Diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka.


Planowanie organizowania i prowadzenie zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka zaspakajające potrzeby psychospołeczne dziecka:

 1. a) doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,
 2. b) uczenie dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku,
 3. c) wykorzystywanie utworów literackich i muzyki w pracy z dzieckiem,
 4. d) kształtowanie u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków.
 5. Dbanie o powierzony sprzęt, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd pomieszczeń (dekoracja sal, korytarza, szatni).
 6. Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci kształtowanie osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych.
 7. Planowanie oddziaływań wychowawczych z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka.
 8. Modyfikowanie metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i problemami wychowawczymi.
 9. Stwarzanie warunków zapobiegających powstaniu choroby sierocej u dzieci.
 10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka.
 11. Utrzymywanie kontakt z rodzicami (opiekunami) w celu poznania potrzeb dziecka i ustalenia form pomocy w działaniach zdrowotnych opiekuńczych wychowawczych wobec dziecka oraz włączanie ich w działalność Żłobka.
 12. Udzielanie pierwszej pomocy.

12.Podejmowanie działań profilaktycznych.

 1. Edukacja prozdrowotna w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka.
 • Współpraca w zespole wychowawczo pielęgnacyjnym i z pozostałym personelem.
 1. Porcjowanie i wydawanie posiłków, sprzątanie po posiłkach.

16.Wykonywanie innych czynności zlecanych przez dyrektora żłobka.

 • Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Kwestionariusz  osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kserokopia świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających staż pracy;
 • Kserokopia innych dodatkowych dokumentów informujących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • Zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
  przed rozpoczęciem pracy;
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenia kandydata, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia:
  a) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
  d)  oświadczenie o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
  e)   oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  f)   rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia,
  i)     oświadczenie, że kandydat nie figuruje w danych Rejestru Sprawców Przestępstw na
  Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Dokumenty należy składać w  Żłobku Pomponik w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń w godz. 800-14.30 w terminie do dnia 19 lipca 2021  w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

 • Imię i nazwisko
 • Nabór na wolne stanowisko opiekunki w żłobku

 

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE 2016 L 119, str. 1, ze zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek ‘’Pomponik’’ w Choceniu, z siedzibą:
  Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji /podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających z Kodeks pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podstawą przetwarzania jest chęć zawarcia   umowy o pracę/, jeśli Państwa kandydatura zostanie zaakceptowana i zostanie podpisana umowa o pracę, dane     będą dalej przetwarzane:
 • w celu prawidłowej realizacji umowy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO ),
 • celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych
  i ubezpieczeniowych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających  m.in.
  z  Kodeks pracy)
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO) np. w celu wykorzystania Państwa wizerunku na potrzeby działań marketingowych administratora lub w przypadku dostarczenia w CV dodatkowych informacji z Państwa inicjatywy.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa. W przypadku niepodjęcia współpracy, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo odrębną zgodę na ich przechowywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane do urzędów i instytucji państwowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia (np. w zakresie świadczenia usług IT).
 3. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

 

Dyrektor Żłobka ”Pomponik” w Choceniu
Katarzyna Dąbrowska

Kwestionariusz osobowy - pobierz
Klauzula informacyjna - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Dzień Seniora

W dniu 17 października 2021r. w  Świetlicy wiejskiej w Szczutkowie KGW „Niezapominajka” zorganizowała „Dzień Seniora” dla członków KGW, oraz najstarszych mieszkańców wsi Szczutkow [...]

Był czas głosowania, czas na podziękowania.

Z okazji wygranej w wysokości 5.000 zł w loterii Harnasia organizowanej przez Carlsberg Polska, przygotowaliśmy "dzień otwarty" w naszych skromnych progach. Serdecznie zapraszamy wszystkich miło [...]