piątek, 24 czerwiec 2022

Podjęte uchwały na ostatniej Sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7262-podjete-uchwaly-na-ostatniej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na XXXIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., [...]

Na XXXIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przyjęto sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2021 oraz dokonano oceny zasobów pomocy społecznej oraz przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Rozpatrzono także uchwały w następujących sprawach:

 1. Po przedstawieniu Raportu o stanie gminy, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
 2. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2021 oraz udzielono Wójtowi absolutorium za rok 2021.
 3. Dokonano zmian budżetu gminy na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,
 4. Nadania statutów sołectw – uchwała nie została podjęta.
 5. Zmiana uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 – w związku z nie wykonaniem całego planu finansowego w poprzednich latach, zwiększono wysokość przeznaczonych środków w harmonogramie wydatków
 6. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie – wzrost cen biletów na liniach operatorskich PPKS o 20 %;
 7. Ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – ustalono wysokość ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 20 zł/godzinę oraz za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 10 zł/godzinę;
 8. Zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, gmina Choceń – zmian w planie będzie dopuszczała lokalizację wszystkich inwestycji mogących oddziaływać na środowisko;
 9. przekazania wniosku według właściwości – wniosek o podjęcie działań kontrolnych przekazano do rozpatrzenia Wójtowi Gminy;
 10. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyrażono zgodę na zapewnienie przez Gminę Choceń pomocy obywatelom Ukrainy;
 11. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wprowadzono nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
 12. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Choceń na lata 2022-2025 – podjęcie planu podyktowane jest pojawieniem się nowych możliwości uzyskania dofinansowania do zaplanowanych inwestycji.

Uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z sesji Rady Gminy Choceń

Na XLV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, radni gminy przyjęli sprawozd [...]

Dopłata dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych w 2023 r.

Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2023/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewoz [...]