piątek, 13 styczeń 2023

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7565-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-4.html
Podczas XLVIII sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzie [...]

Podczas XLVIII sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 9 stycznia 2023 r., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na 2023 r. – zwiększono m.in. wydatki na modernizację przedszkoli oraz wyodrębniono zadanie inwestycyjne dot. przebudowy drogi Bodzanówek – gr. gm.;
  2. przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 – przeprowadzono procedurę aktualizacji strategii w celu wydania opinii zarządu województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń - wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Choceń umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z PPKS.

Uchwały zostaną udostępnione w BIP Urzędu Gminy w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Finansowanie edukacji przedszkolnej

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wy [...]

Ścieżka pieszo rowerowa Śmiłowice - Wilkowice

Wczoraj podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest firma W [...]