piątek, 03 marzec 2023

„Pomocna dłoń”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7646-pomocna-dlon.html
100%auto
Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym u [...] Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek gmin Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Boniewo poprzez współpracę z instytucjami sprawującymi opiekę
nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi.


Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od marca 2023 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Pomocna dłoń”.

CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU:
Głównym celem programu specjalnego „Pomocna dłoń” jest wsparcie i rozwijanie kompetencji w zakresie usług opiekuńczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, mieszkanek powiatu włocławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Boniewo.
Celem pośrednim będzie zwiększenie zasobów kadrowych ośrodków sprawujących opiekę nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, dzięki czemu poprawie ulegnie zakres oraz jakość opieki świadczonej przez placówki opiekuńcze.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: MARZEC – GRUDZIEŃ 2023 r.
Działania, które będą realizowane w ramach programu specjalnego „Pomocna dłoń”:
1. Rekrutacja uczestniczek programu, wybór grupy docelowej.
2. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.
3. Szkolenie „Opiekun osób starszych i/lub niepełnosprawnych”.
4. Pośrednictwo pracy.
5. Staż u pracodawcy.
6. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie – „Bon na niwelowanie barier”.
Bon wypłacany uczestniczkom programu od momentu podjęcia stażu, co miesiąc, przez okres 6 miesięcy. Bon na niwelowanie barier będzie można przeznaczyć na dowolny cel, w zależności od indywidualnej sytuacji rodzica.
ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZOSTANĄ ZASTOSOWANE W PROGRAMIE SPECJALNYM:
 kompleksowe wsparcie uczestniczek programu przez doradców zawodowych i pośredników pracy.
 zastosowanie elementu specyficznego wspierającego zatrudnienie w postaci bonu na niwelowanie barier, wypłacanego uczestniczkom, które podejmą staż, co miesiąc, przez 6 miesięcy.
 badania lekarskie przed rozpoczęciem szkolenia.
 stypendium za udział w szkoleniu „Opiekun osób starszych i/lub niepełnosprawnych”
 odbycie stażu w placówkach świadczących usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności znajdujących się na terenie gminy Izbica Kujawska, Lubraniec i Boniewo.
 stypendium stażowe
 zwrot kosztów dojazdu na staż.

Powrót

Polecane artykuły:


Zebranie z sołtysami

W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy oraz dzielnicowy z P [...]

Dotacja celowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu oceny 790 zgłoszeń ogłosił wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizac [...]