wtorek, 21 marzec 2023

Działalność Gminnej Spółki Wodnej Choceń w 2022 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7674-dzialalnosc-gminnej-spolki-wodnej-chocen-w-2022-r.html
Gminna Spółka Wodna Choceń w 2022 roku zebrała 52.705,00 zł. z tytułu składek członkowskich. [...]

Gminna Spółka Wodna Choceń w 2022 roku zebrała 52.705,00 zł. z tytułu składek członkowskich. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z tytułu zatrudnienia 4 pracowników zatrudnionych na 5 miesięcy wynosiła 51 613,67 zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wyniosła 25 500,00. W ramach otrzymanej dotacji wykonano II i III etap naprawy uszkodzonego rurociągu melioracyjnego w Czerniewicach. Całkowita wartość prac wynosiła 30.000,00 zł i została zrealizowała łącznie na odcinku 92 m (12 m - II etap, 80 m – III etap).

Dotacja z Urzędu Gminy wynosiła 85 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono szereg prac melioracyjnych polegających na usunięciu awarii, konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz naprawie lub wymianie przepustów i przejazdów w Czerniewicach, Wilkowicach, Lutoborzu, Borzymowicach, Księżej Kępce, Wilkowiczkach, Janowie, Bodzanówki, Borzymiu, Niemojewie i Ząbinie, Olganowie, Woli Nakonowskiej i Szczutkowie. Ponadto w ramach dotacji przeprowadzono roboty konserwacyjne urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Siewiersk poprzez karczowanie krzaków i podszycia, odmulanie koparko – odmularkami rowów melioracyjnych, wykaszanie porostów ze skarp i dna oraz wygrabianie wykoszonych porostów.

Wciąż kilka zgłoszeń czeka na realizację, w miarę możliwości technicznych oraz atmosferycznych będziemy wykonywać zgłoszone prace melioracyjne. Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące potrzeby wykonania prac melioracyjnych na działkach rolnych.

W poprzednim roku pracownicy Spółki wykaszali również rowy, udrażniali przepusty i czyścili studnie. Zakres prac obejmował także zakup i wymianę przykryć studni melioracyjnych, wymianę kręgów oraz przepustów melioracyjnych uszkodzonych bądź zarwanych na terenie gminy.

Dziękujemy Panu Wójtowi, radnym, sołtysom i mieszkańcom za okazaną Gminnej Spółce Wodnej Choceń w 2022 r. pomoc i życzliwość. Liczymy na dalszą udaną współpracę.

Powrót

Polecane artykuły:


Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Monimar- Marcin Kucharuk z Włocławka realizuje inwestycję pn: Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efekt [...]

Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Szczutkowo

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie otrzymali dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z tym, pracownicy naszej Gminy pomagają jednostce [...]