środa, 05 lipiec 2017

Zapytanie ofertowe na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4173-zapytanie-o-cene-na-ocene-sprawozdan-finansowych-przez-bieglego-rewidenta-z-realizacji-zadania-pn-program-rewitalizacji-dla-gminy-chocen.html
Zapytanie ofertowe na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadani [...]
logo 4eaacZapytanie ofertowe na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
z realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń”
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń

zaprasza do złożenia oferty na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.: „Program rewitalizacji dla Gminy Choceń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Usługa biegłego rewidenta będzie obejmowała badanie dwóch sprawozdań:
a. Sprawozdania okresowego z realizacji ww. projektu oraz
b. Sprawozdania końcowego z realizacji ww. projektu
(wzór sprawozdania stanowi załącznik nr  1)

Każde sprawozdanie będzie rozliczeniem wykorzystania środków dotacji w ww. projekcie.
Badanie ma polegać na przedstawieniu oceny biegłego rewidenta zgodnie z protokołem potwierdzającym czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2). Biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/ rachunkami/ umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.
2. Opis sposobu obliczania ceny
Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2.
3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
Najniższa cena obliczona wg. formuły: cena- 100%

           najniższa cena oferty brutto
C = ——————————————— x 100
           cena brutto oferty badanej

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Są uprawnione do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U z 2015 r. Nr 1011, z późn.zm.)
b. Spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowy wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.

5. Termin i sposób składania ofert:
Do dnia 07.07.2017 r. do 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-50 Choceń pokój numer 3, lub drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony Załącznik nr 2 stanowiący formularz oferty,
b. Kserokopię/ skan wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
c. Kserokopię/ skan decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Powrót

Polecane artykuły:


Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP w Wilkowicach

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymają nowy wóz. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczego ma wartość 450 tys. zł brutto, a gmina dofinansuje zakup w kwocie łącznie 225 t [...]

„Ciepłe Mieszkanie”

Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż osoby mieszkające w budynkach wiel [...]