środa, 05 lipiec 2017

Zapytanie ofertowe na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4173-zapytanie-o-cene-na-ocene-sprawozdan-finansowych-przez-bieglego-rewidenta-z-realizacji-zadania-pn-program-rewitalizacji-dla-gminy-chocen.html
Zapytanie ofertowe na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadani [...]
logo 4eaacZapytanie ofertowe na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
z realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń”
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń

zaprasza do złożenia oferty na Ocenę sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.: „Program rewitalizacji dla Gminy Choceń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Usługa biegłego rewidenta będzie obejmowała badanie dwóch sprawozdań:
a. Sprawozdania okresowego z realizacji ww. projektu oraz
b. Sprawozdania końcowego z realizacji ww. projektu
(wzór sprawozdania stanowi załącznik nr  1)

Każde sprawozdanie będzie rozliczeniem wykorzystania środków dotacji w ww. projekcie.
Badanie ma polegać na przedstawieniu oceny biegłego rewidenta zgodnie z protokołem potwierdzającym czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2). Biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/ rachunkami/ umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.
2. Opis sposobu obliczania ceny
Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2.
3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:
Najniższa cena obliczona wg. formuły: cena- 100%

           najniższa cena oferty brutto
C = ——————————————— x 100
           cena brutto oferty badanej

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Są uprawnione do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U z 2015 r. Nr 1011, z późn.zm.)
b. Spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowy wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.

5. Termin i sposób składania ofert:
Do dnia 07.07.2017 r. do 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-50 Choceń pokój numer 3, lub drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony Załącznik nr 2 stanowiący formularz oferty,
b. Kserokopię/ skan wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
c. Kserokopię/ skan decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Powrót

Polecane artykuły:


Budżet na 2022 rok

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2022 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 50 041 728,40 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 57  [...]

Prezentacja wykonawcy robót budowlanych - gazociąg Gustorzyn-Leśniewice